На овом месту можете погледати Обавештења Сектора за заштиту природе и климатских промена

 • Јавни увид о Нацрту уредбе о проглашењу и студији заштите Предела изузетних одлика „Овчарско-Кабларска клисураˮ 24. децембра 2020.

  У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон), Министарство заштите животне средине оглашава

  ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА  „ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРАˮ

  Предео изузетних одлика „Овчарско-Кабларска клисураˮ налази се на територији општина Чачак и Лучани. (више…)

 • Обавештење о достављању на сагласност захтева за коришћење хемијских средстава у заштићеном подручју 10. децембра 2020.

  У складу са чланом 19. став 3. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка,14/16 и 95/18-др.закон), ради заштите екосистема дозвољена је употреба биолошких, биотехничких и хемијских средстава. (више…)

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ГОЛИЈА” 18. августа 2020.

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања ревизије заштите природног подручја I (прве) категорије, Парка природе „Голија”. (више…)

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „KУЧАJ-БEЉAНИЦА” 30. јула 2020.

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Парк природе „Kучаj-Бeљaница”. (више…)

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТАБЛО ГИНКА КОД ХОТЕЛА „ПАРК” У НОВОМ САДУ” 22. јула 2020.

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Споменик природе „Стабло гинка код хотела „Парк” у Новом Саду”.

  Природно добро које се ставља под заштиту налази се у Војводини, у јужном делу Бачке, на територији града Новог Сада, у обухвату заштитне зоне Споменика природе „Футошки парк у Новом Саду”. (више…)

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ПОЛОЈ” 20. јула 2020.

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Парк природе „Полој”.

  ПП „Полој” налази се у Војводини, у северном делу Срема, дуж десне обале дела тока реке Дунав између Нештина и Нештинске аде на западу до Лединаца на истоку. Заштићено подручје територијално припада општинама Бачка Паланка, Беочин и Петроварадин. (више…)

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „ВЕЛИКИ РИМСКИ ШАНАЦ” 20. јула 2020.

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Заштићено станиште „Велики римски шанац”.

  ЗС „Велики римски шанац” налази се у јужној Бачкој у Војводини. Обухвата насип и канал дужине 24 km који се пружа правцем југозапад-североисток, од Пејићевих салаша на југу до Бачког Градишта на северу. Заштићено подручје пресецају два водотока: Јегричка и Мала бара. (више…)

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТАБЛО КОПРИВИЋА У УЛИЦИ МИРОСЛАВА АНТИЋА У НОВОМ САДУ” 20. јула 2020.

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Споменик природе „Стабло копривића у Улици Мирослава Антића у Новом Саду”.

  Природно добро које се ставља под заштиту налази се у Војводини, у јужном делу Бачке, у ужем центру града Новог Сада, поред Галерије ликовне уметности – поклон збирка Рајка Мамузића, на почетку улице Мирослава Антића. (више…)

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТАБЛО ТИСЕ У УЛИЦИ МИРОСЛАВА АНТИЋА У НОВОМ САДУ” 20. јула 2020.

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Споменик природе „Стабло тисе у Улици Мирослава Антића у Новом Саду”.

  Природно добро које се ставља под заштиту налази се у Војводини, у јужном делу Бачке, у ужем центру града Новог Сада, на самом улазу у двориште куће у Улици Мирослава Антића број 4. (више…)

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ХРАСТ ЛУЖЊАК НА ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ ТВРЂАВИ” 20. јула 2020.

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Споменик природе „Храст лужњак на Петроварадинској тврђави”.

  Природно добро које се ставља под заштиту налази се у Војводини, у јужном делу Бачке, на територији града Новог Сада, у обухвату заштитне зоне Споменика природе „Футошки парк у Новом Саду”. (више…)

Стране: 1 2