У складу са чланом 19. став 3. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка,14/16 и 95/18-др.закон), ради заштите екосистема дозвољена је употреба биолошких, биотехничких и хемијских средстава.

У заштићеним подручјима могу се користити биолошка и биотехничка средства ради очувања биолошке разноврсности.

Примена хемијских средства у заштићеним подручјима ограничава се на употребу вештачких ђубрива на обрадивим површинама, а хемијска средства за заштиту биља могу се користити у складу са прописаним режимима заштите, уз одобрење министарства надлежног за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде, а уз сагласност Министарства заштите животне средине.

Ради добијања сагласности за коришћење хемијских средстава у заштићеном подручју, потребно је обратити се Министарству заштите животне средине захтевом електронским путем на zahtevi.hemijskasredstva[at]nullekologija.gov.rs или званично на адресу  Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд.

Потребан образац захтева можете преузети овде.