Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:

 

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom Ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za Proizvodno-poslovni kompleks „Healthcare Europe“ za proizvodnju meke poliuretanske pene, dušeka i jastuka od memorijske pene u Rumi, operatera „Healthcare Europe“ doo Ruma.

Uvid u dostavljeni Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 329, kao i u prostorijama Opštinske uprave Opštine Ruma, ul. Orlovićeva br. 5, kancelarija 24, svakog radnog dana od 11-13 časova, u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje i primedbe na razmatrani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Dana 09.07.2020. godine sa početkom u 11 časova, u skladu sa instrukcijama Vlade Republike Srbije i kriznog štaba formiranog zbog uvođenja vanrednog stanja, biće održana javna prezentacija i rasprava u Konferencijskoj sali Kulturnog Centra Ruma, ul. Veljka Dugoševića br. 102, 22400 Ruma.