Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву Torex Co д.о.о. Београд – у стечају за складиштење опасног отпада на локацији оператера, у Београду, улица Вилине Воде бб, на к.п. број 7/25 КО Палилула, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине.

Министарство заштите животне средине, на основу члана 24. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др.закон и 47/18), члана 6. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 67. став 1. тач. 1) Закона о управљању отпадом, је донело Решење да се ОДУЗИМА ДОЗВОЛА  за складиштење опасног отпада на локацији оператера, у Београду, улица Вилине Воде бб, на к.п. број 7/25 КО Палилула, коју је издало пољопривреде и заштите животне средине, привредном друштву „Torex Co д.о.о. Београд – у стечају, ул. Војводе Степе бр. 414а, 11040 Београд, Вождовац, решењем број 19-00-00076/2016-16 од 26. априла 2016. године, због неиспуњавања законом прописаних услова у току обављања делатности складиштења опасног отпада.

Привредном друштву „Torex Co“ д.о.о. Београд – у стечају ЗАБРАЊУЈЕ се даљи пријем и складиштење отпада на локацији у Београду, улица Вилине Воде бб, на к.п. број 7/25 КО Палилула и ОБАВЕЗУЈЕ се да примени обавезне мере заштите животне средине, здравља људи и материјалних добара по престанку рада и обављања активности управљања отпадом.