Министарство заштите животне средине на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман опасног отпада на локацији постројења за управљање отпадом у Баљевцу, поднет од привредног друштва „MG Serbien“ д.о.о. Баљевац, општина Рашка, улица Бела Стена бр. 29.

Надлежни орган обавештава јавност да је 25. августа 2020. године привредно друштвo „MG Serbien“ д.о.о. из Баљевца, општина Рашка (регистровано код АПР са матичним бројем 17570811 и шифром делатности број 2445 – Производња осталих обојених метала), поднело Захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман опасног отпада. Постројење за управљање опасним отпадом привредног друштва „MG Serbien“ д.о.о. из Баљевца се налази на катастарској парцели број 718 КО Бела Стена, општина Рашка.

Активности које привредно друштво „MG Serbien“ д.о.о. из Баљевца предузима у току управљања опасним отпадом у постројењу су складиштење и третман (солидификација) отпадне ливачке шљаке и муљева из процеса пречишћавања технолошких отпадних вода и отпадних гасова, који настају у процесу третмана неопасног отпадног магнезијума.

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања огласа, на e-mail: dragana.ljumovic[at]nullekologija.gov.rs

Увид у поднети захтев може се извршити у Министарству заштите животне средине, Одељење за управљање отпадом, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 542, од 10 – 12 часова.