Министарство пољопривреде и заштите животне средине на основу чл. 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09 и 88/10) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу, од стране оператера „НИСАД из Новог Сада, улица Народног фронта бр. 12, 21000 Нови Сад.

Надлежни орган обавештава јавност да је привредно друштво – оператер „НИС“ АД из Новог Сада, улица Народног фронта бр. 12, регистрован код АПР-а под матичним бројем 20084693, са претежном делатности: 0610 – Експлоатација сирове нафте, поднео Захтев за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу, разврстаног према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, бр. 56/10), дана 27. мaја 2015. године, под бројем 19-00-00376/2015-16.

Рок за достављање мишљења и предлога је 31. август 2015. године, на e-mail адресу jelena.tesla[at]nulleko.minpolj.gov.rs.

Увид у поднети Захтев може се извршити у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 542, сваког радног дана у периоду од 12-14 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 011/31-31-224.