Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine na osnovu čl. 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ 36/09 i 88/10) objavljuje

OBAVEŠTENJE

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog i opasnog otpada u mobilnom postrojenju, od strane operatera „NISAD iz Novog Sada, ulica Narodnog fronta br. 12, 21000 Novi Sad.

Nadležni organ obaveštava javnost da je privredno društvo – operater „NIS“ AD iz Novog Sada, ulica Narodnog fronta br. 12, registrovan kod APR-a pod matičnim brojem 20084693, sa pretežnom delatnosti: 0610 – Eksploatacija sirove nafte, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za tretman neopasnog i opasnog otpada u mobilnom postrojenju, razvrstanog prema Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Službeni glasnik RS“, br. 56/10), dana 27. maja 2015. godine, pod brojem 19-00-00376/2015-16.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 31. avgust 2015. godine, na e-mail adresu jelena.tesla[at]nulleko.minpolj.gov.rs.

Uvid u podneti Zahtev može se izvršiti u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 542, svakog radnog dana u periodu od 12-14 sati. Dolazak je potrebno prethodno najaviti na broj telefona 011/31-31-224.