На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања ревизије заштите природног подручја I (прве) категорије, Парка природе „Голија”.

ПП „Голија” налази се у југозападном делу Србије и својим границама обухвата планински венац Голије, планину Радочело, мањи део планине Чемерно, долину реке Студенице и површи: Рудно, Бзовик и Бисер воде.

Услед очуваности изворних природних вредности, предметно подручје је први пут проглашено за парк природе 2001. године Уредбом о заштити Парка природе „Голија” („Службени гласник РС”, бр. 45/01, 47/09). Исте године, део Парка природе (53.804 hа) је у оквиру Унесковог програма „Човек и биосфера” (Man and Biоsphere – MAB) увршћен на листу светске баштине као Резерват биосфере „Голија-Студеница”.

Циљ ревизије заштите, односно израде нове Студије заштите ПП „Голија” и доношења новог акта о заштити је усаглашавање са изменама и допунама Закона о заштити природе и унапређење заштите и управљања подручјем Парка природе и Резервата биосфере. Ревизијом заштите повећана је површина ПП „Голија” са 75.183 hа на 75.838,94 hа и кориговане су границе режима заштите I и II степена, односно извршено је њихово преклапање са границама централне и заштитне зоне у Резервату биосфере, које су претходно биле ревидиране. Извршене промене нису знатније утицале на површине и процентуалну заступљеност зона.

ПП „Голија” се простире на територији општине Ивањица (КО Добри До, КО Врмбаје, КО Чечина, КО Коритник, КО Брусник, КО Градац, КО Дајићи, КО Вионица, КО Медовине, КО Ерчеге, КО Вучак, КО Васиљевићи, КО Смиљевац, КО Глеђица, КО Братљево и КО Куманица), града Краљева (КО Орља Глава, КО Савово, КО Милиће, КО Брезова, КО Долац, КО Засад, КО Ушће, КО Врх, КО Река, КО Дражиниће, КО Рудно и КО Бзовик), општине Рашка (КО Крушевица, КО Биниће, КО Градац, КО Боровиће и КО Плешин), града Новог Пазара (КО Драмиће, КО Кузмичево, КО Раст, КО Радаљица и КО Мухово), и општине Сјеница (КО Шаре). Према структури површина катастарских општина по власништву, површине у заштићеном подручју су у приватној (57,30%), државној (38,43%), јавној  (3,47%) и црквеној (0,80%) својини.

На подручју ПП „Голија” утврђени су режими заштите І, II и III степена који редом обухватају 1,01% (763,30 ha), 5,88% (4457,49 ha) и 93,11% (70618,15 ha) укупно заштићене површине.

Према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10), подручје ПП „Голија” је eколошки значајно подручје на простору Републике Србије под редним бр. 72 – „Голија”. Подручје Голије је услед присуства бројних биљних и животињских врста од националног и међународног значаја, као и за заштиту приоритетних типова станишта, идентификовано подручје у оквиру међународне еколошке мреже Емералд (RS0000030), међународно значајно подручје за биљке (IPA), међународно и национално значајно подручје за птице (RS029IBA) и одабрано подручје за дневне лептире (PBA 09).

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15), ПП „Голија” сврстава се у I категорију – заштићено подручје међународног, националног односно изузетног значаја.

Завод за заштиту природе Србије доставио је 6. августа 2020. године Министарству заштите животне средине Студију заштите Парка природе „Голија”.

Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.