Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16 i 95/18-dr. zakon) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja revizije zaštite prirodnog područja I (prve) kategorije, Parka prirode „Golija”.

PP „Golija” nalazi se u jugozapadnom delu Srbije i svojim granicama obuhvata planinski venac Golije, planinu Radočelo, manji deo planine Čemerno, dolinu reke Studenice i površi: Rudno, Bzovik i Biser vode.

Usled očuvanosti izvornih prirodnih vrednosti, predmetno područje je prvi put proglašeno za park prirode 2001. godine Uredbom o zaštiti Parka prirode „Golija” („Službeni glasnik RS”, br. 45/01, 47/09). Iste godine, deo Parka prirode (53.804 ha) je u okviru Uneskovog programa „Čovek i biosfera” (Man and Biosphere – MAB) uvršćen na listu svetske baštine kao Rezervat biosfere „Golija-Studenica”.

Cilj revizije zaštite, odnosno izrade nove Studije zaštite PP „Golija” i donošenja novog akta o zaštiti je usaglašavanje sa izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode i unapređenje zaštite i upravljanja područjem Parka prirode i Rezervata biosfere. Revizijom zaštite povećana je površina PP „Golija” sa 75.183 ha na 75.838,94 ha i korigovane su granice režima zaštite I i II stepena, odnosno izvršeno je njihovo preklapanje sa granicama centralne i zaštitne zone u Rezervatu biosfere, koje su prethodno bile revidirane. Izvršene promene nisu znatnije uticale na površine i procentualnu zastupljenost zona.

PP „Golija” se prostire na teritoriji opštine Ivanjica (KO Dobri Do, KO Vrmbaje, KO Čečina, KO Koritnik, KO Brusnik, KO Gradac, KO Dajići, KO Vionica, KO Medovine, KO Erčege, KO Vučak, KO Vasiljevići, KO Smiljevac, KO Gleđica, KO Bratljevo i KO Kumanica), grada Kraljeva (KO Orlja Glava, KO Savovo, KO Miliće, KO Brezova, KO Dolac, KO Zasad, KO Ušće, KO Vrh, KO Reka, KO Dražiniće, KO Rudno i KO Bzovik), opštine Raška (KO Kruševica, KO Biniće, KO Gradac, KO Boroviće i KO Plešin), grada Novog Pazara (KO Dramiće, KO Kuzmičevo, KO Rast, KO Radaljica i KO Muhovo), i opštine Sjenica (KO Šare). Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu, površine u zaštićenom području su u privatnoj (57,30%), državnoj (38,43%), javnoj  (3,47%) i crkvenoj (0,80%) svojini.

Na području PP „Golija” utvrđeni su režimi zaštite І, II i III stepena koji redom obuhvataju 1,01% (763,30 ha), 5,88% (4457,49 ha) i 93,11% (70618,15 ha) ukupno zaštićene površine.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10), područje PP „Golija” je ekološki značajno područje na prostoru Republike Srbije pod rednim br. 72 – „Golija”. Područje Golije je usled prisustva brojnih biljnih i životinjskih vrsta od nacionalnog i međunarodnog značaja, kao i za zaštitu prioritetnih tipova staništa, identifikovano područje u okviru međunarodne ekološke mreže Emerald (RS0000030), međunarodno značajno područje za biljke (IPA), međunarodno i nacionalno značajno područje za ptice (RS029IBA) i odabrano područje za dnevne leptire (PBA 09).

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15), PP „Golija” svrstava se u I kategoriju – zaštićeno područje međunarodnog, nacionalnog odnosno izuzetnog značaja.

Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio je 6. avgusta 2020. godine Ministarstvu zaštite životne sredine Studiju zaštite Parka prirode „Golija”.

Danom postavljanja obaveštenja na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 7. Zakona o zaštiti prirode.