На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Парк природе „Kучаj-Бeљaница”.

Подручје предложено за заштиту налази се у источном делу Србије и обухвата природну целину Кучајско-бељаничког масива, највећег кречњачког масива у Србији. ПП „Кучај-Бељаница” је са севера је ограничен Жагубичком котлином, на истоку борско-зајечарском депресијом, превојем Честобродица и планином Ртањ на југу и долином Велике Мораве на западу. Циљ заштите је очување природних екосистема, геоморфолошких и хидрогеолошких феномена крашког и палеовулканског рељефа, резерви чисте воде, непрегледног пространства букових шума, бројних биљних и животињских врста, као и изузетне предеоне разноврсности. На овом подручју до сада је заштићено 12 споменика природе и три строга резервата природе, као и предео нарочите природне лепоте.

ПП „Кучај-Бељаница” се простире на укупно 87.644,00 ha, на територи општина Деспотовац (КО Сладаја, КО Стрмостен, КО Јеловац, КО Жидиље и КО Ceњcки рудник), Жагубица (КО Жагубица, КО Крупаја, КО Милановац, КО Изварица, КО Суви До и КО Мали Камен), Бор (КО Злот II), Бољевац (КО Подгорац I, КО Боговина, КО Maли Извор, КО Јабланица и КО Криви Вир) и Параћин (КО Горња Мутница, КО Буљане и КО Стубица). Према структури површина катастарских општина по власништву, површине у заштићеном подручју су у државној (67,43%), приватној (28,43%) и црквеној (4,14%) својини.

На простору ПП „Кучај-Бељаница” утврђени су режими заштите I, II и III степена. Под режимом заштите режима заштите І степена (1.335,62 ha или 1,52% укупно заштићене површине) издвојени су локалитети: „Винатовача”, „Бусовата”, „Јужни одсек Бељанице са Чемерничким потоком”, „Суви До”, „Прераст Самар”, „Састав речица Пераст и Мале Тиснице” и „Жљебура”. Под режимом заштите II степена (18.719,63 ha или 21,36% укупно заштићене површине) издвојени су локалитети: „Ресава-Суваја”, „Увала Бусовата”, „Увала Речке”, „Бук”, „Тисница”, „Дубашница”, „Радованска река”, „Гајина Млака”, „Торовиште”, „Велика Игриште”, „Велика и Мала Брезовица” и „Ресавица-Некудовска река”. Под режимом заштите III степена су преостале површине у ПП „Кучај-Бељаница” (67.528,42 ha или 77,12% укупно заштићене површине).

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) ПП „Kучаj-Бeљaница”, сврстава се у I категорију – међународног, националног, односно изузетног значаја.

Према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10) подручје обухваћено границама ПП „Кучај-Бељаница” припада eколошки значајном подручју Републике Србије под редним бројем 46 – „Кучајске планине”.

Крајем 2013. године Завод за заштиту природе Србије доставио је први пут Студију заштите Парка природе „Kучаj-Бeљaница” министарству надлежном за послове заштите животне средине.

Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.