Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I (prve) kategorije, kao Park prirode „Kučaj-Beljanica”.

Područje predloženo za zaštitu nalazi se u istočnom delu Srbije i obuhvata prirodnu celinu Kučajsko-beljaničkog masiva, najvećeg krečnjačkog masiva u Srbiji. PP „Kučaj-Beljanica” je sa severa je ograničen Žagubičkom kotlinom, na istoku borsko-zaječarskom depresijom, prevojem Čestobrodica i planinom Rtanj na jugu i dolinom Velike Morave na zapadu. Cilj zaštite je očuvanje prirodnih ekosistema, geomorfoloških i hidrogeoloških fenomena kraškog i paleovulkanskog reljefa, rezervi čiste vode, nepreglednog prostranstva bukovih šuma, brojnih biljnih i životinjskih vrsta, kao i izuzetne predeone raznovrsnosti. Na ovom području do sada je zaštićeno 12 spomenika prirode i tri stroga rezervata prirode, kao i predeo naročite prirodne lepote.

PP „Kučaj-Beljanica” se prostire na ukupno 87.644,00 ha, na teritori opština Despotovac (KO Sladaja, KO Strmosten, KO Jelovac, KO Židilje i KO Cenjcki rudnik), Žagubica (KO Žagubica, KO Krupaja, KO Milanovac, KO Izvarica, KO Suvi Do i KO Mali Kamen), Bor (KO Zlot II), Boljevac (KO Podgorac I, KO Bogovina, KO Mali Izvor, KO Jablanica i KO Krivi Vir) i Paraćin (KO Gornja Mutnica, KO Buljane i KO Stubica). Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu, površine u zaštićenom području su u državnoj (67,43%), privatnoj (28,43%) i crkvenoj (4,14%) svojini.

Na prostoru PP „Kučaj-Beljanica” utvrđeni su režimi zaštite I, II i III stepena. Pod režimom zaštite režima zaštite І stepena (1.335,62 ha ili 1,52% ukupno zaštićene površine) izdvojeni su lokaliteti: „Vinatovača”, „Busovata”, „Južni odsek Beljanice sa Čemerničkim potokom”, „Suvi Do”, „Prerast Samar”, „Sastav rečica Perast i Male Tisnice” i „Žljebura”. Pod režimom zaštite II stepena (18.719,63 ha ili 21,36% ukupno zaštićene površine) izdvojeni su lokaliteti: „Resava-Suvaja”, „Uvala Busovata”, „Uvala Rečke”, „Buk”, „Tisnica”, „Dubašnica”, „Radovanska reka”, „Gajina Mlaka”, „Torovište”, „Velika Igrište”, „Velika i Mala Brezovica” i „Resavica-Nekudovska reka”. Pod režimom zaštite III stepena su preostale površine u PP „Kučaj-Beljanica” (67.528,42 ha ili 77,12% ukupno zaštićene površine).

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) PP „Kučaj-Beljanica”, svrstava se u I kategoriju – međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10) područje obuhvaćeno granicama PP „Kučaj-Beljanica” pripada ekološki značajnom području Republike Srbije pod rednim brojem 46 – „Kučajske planine”.

Krajem 2013. godine Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio je prvi put Studiju zaštite Parka prirode „Kučaj-Beljanica” ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine.

Danom postavljanja obaveštenja na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 7. Zakona o zaštiti prirode.