На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Парк природе „Полој”.

ПП „Полој” налази се у Војводини, у северном делу Срема, дуж десне обале дела тока реке Дунав између Нештина и Нештинске аде на западу до Лединаца на истоку. Заштићено подручје територијално припада општинама Бачка Паланка, Беочин и Петроварадин.

Подручје које се предлаже за заштиту је редак пример очуваног ритскаг предела изложенаг слободном плављењу у овом делу тока Дунава који представља мали остатак некада знатно распрострањенијег комплекса водених и влажних станишта и ритских шума, односно некадашње природе која је давала основни печат пејсажу Војводине.

ПП „Полој” простире се на две одвојене просторне целине – Сусечки полој и Беочински полој, укупне површине 2.064,88 ha, на којима су успостављени режими заштите II и III степена.

Према структури површина катастарских општина (Нештин, Сусек, Черевић, Беочин, Раковац, Лединци) по власништву, површине у заштићеном подручју су у државној (68,4%), јавној (29,12%), приватној (2,43%) и друштвеној (0,05%) својини.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) ПП „Полој” сврстава се у II категорију – заштићено подручје покрајинског, односно великог значаја.

Подручје ПП „Полој” налази се у обухвату међунарадно значајог подручја за биљке (IPA/Important Plant Area), које према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10) припада eколошки значајном подручју под редним бр. 14 – „Фрушка Гора и Ковиљски рит”, као и еколошког коридора од међународног значаја реке Дунав у Републици Србији.

Покрајински завод за заштитy пироде доставио је 22. маја 2019. године Студију заштите Парка природе „Полој” Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.