На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Споменик природе „Храст лужњак на Петроварадинској тврђави”.

Природно добро које се ставља под заштиту налази се у Војводини, у јужном делу Бачке, на територији града Новог Сада, у обухвату заштитне зоне Споменика природе „Футошки парк у Новом Саду”.

Предлог заштите заснива се на извршеној валоризацији стабла храста лужњака (Quercus robur L.) столетне старости, које се својим импозантним димензијама и хабитусом, декоративношћу, виталношћу и еколошком функцијом, издваја као једно од вреднијих представника аутохтоне дендрофлоре на подручју града Новог Сада.

СП „Храст лужњак на Петроварадинској тврђави” заузима површину од 314 m2 и обухвата део катастарске парцеле 1133/1, КО Петроварадин, која се налази у јавном власништву. Носилац права коришћења земљишта је Град Нови Сад.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) СП „Храст лужњак на Петроварадинској тврђави” сврстава се у III категорију – заштићено подручје локалног значаја. На заштићеном подручју успоставља се режим заштите III степена.

Покрајински завод за заштиту природе доставио је 8. априла 2013. године Студију заштите Споменика природе „Храст лужњак на Петроварадинској тврђави” Градској управи за заштиту животне средине Града Новог Сада, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног добра, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.