На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Споменик природе „Стабло гинка код хотела „Парк” у Новом Саду”.

Природно добро које се ставља под заштиту налази се у Војводини, у јужном делу Бачке, на територији града Новог Сада, у обухвату заштитне зоне Споменика природе „Футошки парк у Новом Саду”.

Предлог заштите заснива се на извршеној валоризацији стабла гинка (Ginkgo biloba L.) столетне старости, које се својим импозантним димензијама и хабитусом, декоративношћу, виталношћу и еколошком функцијом издваја као једно од вреднијих представника своје врсте на подручју града Новог Сада.

СП „Стабло гинка код хотела „Парк” у Новом Саду” заузима површину од 211 m2 и обухвата део катастаске парцеле 7530/1, KO Нови Сад I, која се налази у јавном власништву. Носилац права коришћења земљишта је Градска општина Нови Сад.

На простору СП „Стабло гинка код хотела „Парк” у Новом Саду” утврђује се режим заштите III степена.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) СП „Стабло гинка код хотела „Парк” у Новом Саду” сврстава се у III категорију – заштићено подручје локалног значаја.

Покрајински завод за заштиту природе доставио је 3. фебруара 2014. године Студију заштите Споменика природе „Стабло гинка (Ginkgo biloba L.) код хотела „Парк” у Новом Саду” Градској управи за заштиту животне средине Града Новог Сада, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.