Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka, 14/16 i 95/18 – dr. zakon) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije, kao Spomenik prirode „Stablo ginka kod hotela „Park” u Novom Sadu”.

Prirodno dobro koje se stavlja pod zaštitu nalazi se u Vojvodini, u južnom delu Bačke, na teritoriji grada Novog Sada, u obuhvatu zaštitne zone Spomenika prirode „Futoški park u Novom Sadu”.

Predlog zaštite zasniva se na izvršenoj valorizaciji stabla ginka (Ginkgo biloba L.) stoletne starosti, koje se svojim impozantnim dimenzijama i habitusom, dekorativnošću, vitalnošću i ekološkom funkcijom izdvaja kao jedno od vrednijih predstavnika svoje vrste na području grada Novog Sada.

SP „Stablo ginka kod hotela „Park” u Novom Sadu” zauzima površinu od 211 m2 i obuhvata deo katastaske parcele 7530/1, KO Novi Sad I, koja se nalazi u javnom vlasništvu. Nosilac prava korišćenja zemljišta je Gradska opština Novi Sad.

Na prostoru SP „Stablo ginka kod hotela „Park” u Novom Sadu” utvrđuje se režim zaštite III stepena.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) SP „Stablo ginka kod hotela „Park” u Novom Sadu” svrstava se u III kategoriju – zaštićeno područje lokalnog značaja.

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode dostavio je 3. februara 2014. godine Studiju zaštite Spomenika prirode „Stablo ginka (Ginkgo biloba L.) kod hotela „Park” u Novom Sadu” Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, kao nadležnom organu.

Danom postavljanja obaveštenja na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 7. Zakona o zaštiti prirode.