На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Споменик природе „Стабло копривића у Улици Мирослава Антића у Новом Саду”.

Природно добро које се ставља под заштиту налази се у Војводини, у јужном делу Бачке, у ужем центру града Новог Сада, поред Галерије ликовне уметности – поклон збирка Рајка Мамузића, на почетку улице Мирослава Антића.

Предлог заштите заснива се на извршеној валоризацији стабла копривића (Celtis australis L.) чија старост је процењена на 80-90 година, а које се својим импозантним димензијама и хабитусом, декоративношћу, виталношћу и еколошком функцијом, издваја као једно од вреднијих представника аутохтоне дендрофлоре на подручју града Новог Сада.

СП „Стабло копривића у Улици Мирослава Антића у Новом Саду” заузима површину од 380 m2 и обухвата део катастарске парцеле број 577/1, KO Нови Сад II, потес Мирослава Антића, која се налази у јавној својини. Имаоци права коришћења су Град Нови Сад.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) СП „Стабло копривића у Улици Мирослава Антића у Новом Саду” сврстава се у III категорију – заштићено подручје локалног значаја. На заштићеном подручју успоставља се режим заштите III степена.

Покрајински завод за заштиту природе доставио је 10. априла 2019. године Студију заштите Споменика природе „Стабло копривића у Улици Мирослава Антића у Новом Саду” Градској управи за заштиту животне средине Града Новог Сада, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног добра, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе