На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Споменик природе „Стабло тисе у Улици Мирослава Антића у Новом Саду”.

Природно добро које се ставља под заштиту налази се у Војводини, у јужном делу Бачке, у ужем центру града Новог Сада, на самом улазу у двориште куће у Улици Мирослава Антића број 4.

Предлог заштите заснива се на извршеној валоризацији стабла тисе (Taxus baccata L.) изузетне дендролошке и естетске вредности, импозантног изгледа крошње и хабитуса, доброг здравственог стања и виталности, које се издваја и као једно од ретких старијих стабала у ужем центру Новог Сада.

СП „Стабло тисе у Улици Мирослава Антића у Новом Саду” заузима површину од 75,4 m2 и обухвата део катастаске парцеле број 579, KO Нови Сад II, која се налази у јавној својини. Имаоци права коришћења су Град Нови Сад.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) СП „Стабло тисе у Улици Мирослава Антића у Новом Саду” сврстава се у III категорију – заштићено подручје локалног значаја. На простору Споменика природе успоставља се режим заштите III степена.

Покрајински завод за заштиту природе доставио је 20. фебруара 2019. године Студију заштите Споменика природе „Стабло тисе у Улици Мирослава Антића у Новом Саду” Градској управи за заштиту животне средине Града Новог Сада, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног добра, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.