На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Заштићено станиште „Велики римски шанац”.

ЗС „Велики римски шанац” налази се у јужној Бачкој у Војводини. Обухвата насип и канал дужине 24 km који се пружа правцем југозапад-североисток, од Пејићевих салаша на југу до Бачког Градишта на северу. Заштићено подручје пресецају два водотока: Јегричка и Мала бара.

Велики римски шанац представља земљану творевину, фортификацију изграђену у 3. веку као део римског одбрамбеног система. Природно подручје које се предлаже за заштиту је један од највреднијих и најбогатијих очуваних локалитета панонске лесне степске флоре и вегетације у Србији и целој Панонској низији. Процењује се да је степа на овом локалитету стара око 1800 година.

Заштићено подручје се простире на укупно 98,30 ha и обухвата територије следећих јединица локалне самоуправе: Град Нови Сад (КО Ченеј, КО Каћ), општина Темерин (КO Бачки Јарак, КО Темерин), општина Жабаљ (КO Госпођинци, КО Чуруг) и општина Бечеј (КО Бачко Градиште). Према структури површина катастарских општина по власништву, површине у заштићеном подручју су у државној (97,04%) и јавној (2,96%) својини. На простору ЗС „Велики римски шанац” успостављају се режими заштите II и III степена, а око његових граница заштитна зона површине 2565,92 ha.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) ЗС „Велики римски шанац” сврстава се у II категорију – заштићено подручје покрајинског, односно великог значаја.

Услед присуства станишта заштићених и строго заштићених врста и за заштиту приоритетних типова станишта, Римски шанац је према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10) индентификован као међународно значајно подручје за биљке (IPA/Important Plant Area), у оквиру eколошки значајног подручја Републике Србије под редним бр. 10 – „Јегричка”.

Покрајински завод за заштитy пироде доставио је 10. октобра 2019. године Студију заштите Заштићеног станишта „Велики римски шанац” Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.