Обавештење о подношењу Захтева за издавање допуне важеће Дозволе за складиштење отпадних уља на локацији у Врчину, Индустријска 25а, Београд, регистарског броја 2545 у централном складишту отпадних минералних и синтетичких уља на локацији оператера „Avista Oil“  d.o.o. Врчин.

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe „Avista Oil“  д.o.o. Врчин,  Београд, за издавање допуне важеће Дозволе за складиштење отпадних уља на локацији у Врчину, Индустријска 25а, Београд, регистарског броја 2545 у централном складишту отпадних минералних и синтетичких уља на локацији оператера „Avista Oil“  d.o.o. Врчин,  то за два резервоара запремине по 150m³ за складиштење опасног отпада – отпадних минералних и синтетичких уља, као и Магацин 1 и Магацин 2 за складиштење опасног зауљеног отпада и акумулатора на локацији оператера (подносиоца захтева) у Врчину, Индустријска 25а, Београд.

Надлежни орган обавештава јавност да је 05.10.2020. године предузећe / компанијa   „Avista Oil“ д.o.o. Врчин, поднео захтев за добијање допуне важеће Дозволе за складиштење отпадних уља на локацији у Врчину, Индустријска 25а, Београд, регистарског броја 2545 у централном складишту отпадних минералних и синтетичких уља на локацији оператера „Avista Oil“  d.o.o. Врчин,  на истој локацији за постојећа иста два резервоара запремине 50m3 (45t) сваки,  број предмета 19-00-00163/2019-06.

Активности које горе поменуто предузеће предузима је складиштење отпадних уља у Централном складишту за складиштење отпадних минералних и синтетских уља на локацији  Avista Oil“  д.o.o. у Врчину као и складиштење у Магацину 1 и Магацину 2 за складиштење опасног зауљеног отпада и акумулатора на локацији оператера

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Увид у поднети Захтев, може се извршити у Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 540, од 11h -13h.