Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за третман – односно складиштење и поновно искоришћење отпада на постројењу «ELIXIR ZORKA  – Минерална ђубрива» д.о.о  Шабац;  на локацији оператера у Шапцу

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

 о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe «ELIXIR ZORKA  – Минерална ђубрива» д.о.о  Шабац; за издавање интегралне дозволе за третман – односно складиштење и поновно искоришћење отпада на постројењу «ELIXIR ZORKA  – Минерална ђубрива» д.о.о  Шабац;  на локацији оператера у Шапцу (на катастарским парцелама број  6915/39,6915/35,6915/36,6915/37,6915/68,6915/41,6915/69 и 6915/104 KO Шабац, град Шабац)

Надлежни орган обавештава јавност да је 21.10.2020. године предузећe / компанијa   «ELIXIR ZORKA  – Минерална ђубрива» д.о.о  Шабац;, поднео захтев за добијање интегралне дозволе за третман – односно складиштење и поновно искоришћење отпада на постројењу «ELIXIR ZORKA  – Минерална ђубрива» д.о.о  Шабац;  на локацији оператера у Шапцу, на катастарским парцелама број  6915/39,6915/35,6915/36,6915/37,6915/68,6915/41,6915/69 и 6915/104 KO Шабац, град Шабац, број предмета 19-00-00824/2020-06.

Активности које горе поменуто предузеће предузима је складиштење и поновно искоришћење отпада на постројењу «ELIXIR ZORKA  – Минерална ђубрива» д.о.о  Шабац

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Увид у поднети Захтев, може се извршити у Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 540, од 11h -13h.