Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/2010) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за допуну Решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада од стране „PAPIR SERVIS FHB“ д.о.о. Београд. Надлежни орган обавештава јавност да је дана 23.09.2014. године, предузеће „PAPIR SERVIS FHB“ д.о.о. Београд (регистровано код АПР са матичним бројем 20599685 и шифром претежне делатности број 2832 – Поновна употреба разврстаних материјала), поднело Захтев за допуну Решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, у делу који се односи на обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада на новој локацији у Крушевцу, ул. Јасички пут бб, К.П. 917/19 К.О. Лазарица.

Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом – складиштење и третман неопасног отпада (папир и картон). Комплекс на којима се складишти и третира неопасан отпад се налази у Крушевцу, ул. Јасички пут бб, К.П. 917/19 К.О. Лазарица.

Рок за достављање мишљења и предлога је 27.10.2014. године, на e-mail: predrag.simic[at]nullmerz.gov.rs.

Увид у поднете Захтеве за допуну Решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, може се извршити у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 522.