Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i 88/2010) objavljuje:

OBAVEŠTENJE o prijemu Zahteva za dopunu Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada od strane „PAPIR SERVIS FHB“ d.o.o. Beograd. Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 23.09.2014. godine, preduzeće „PAPIR SERVIS FHB“ d.o.o. Beograd (registrovano kod APR sa matičnim brojem 20599685 i šifrom pretežne delatnosti broj 2832 – Ponovna upotreba razvrstanih materijala), podnelo Zahtev za dopunu Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, u delu koji se odnosi na obavljanje delatnosti skladištenja i tretmana neopasnog otpada na novoj lokaciji u Kruševcu, ul. Jasički put bb, K.P. 917/19 K.O. Lazarica.

Aktivnosti koje ovaj operater preduzima su upravljanje neopasnim otpadom – skladištenje i tretman neopasnog otpada (papir i karton). Kompleks na kojima se skladišti i tretira neopasan otpad se nalazi u Kruševcu, ul. Jasički put bb, K.P. 917/19 K.O. Lazarica.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 27.10.2014. godine, na e-mail: predrag.simic[at]nullmerz.gov.rs.

Uvid u podnete Zahteve za dopunu Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, može se izvršiti u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, peti sprat, kancelarija 522.