Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за одлагање отпада на депонију неопасног отпада од стране оператера ЈКП „Регионална депонија Пирот“, ул. Мунтина падина бб.

Надлежни орган обавештава јавност да је оператер ЈКП „Регионална депонија Пирот“ из Пирота (регистровано код АПР, са матичним бројем 20811889, са шифром делатности 3821 – Третман и одлагање отпада који није опасан), поднео захтев за издавање дозволе за одлагање отпада на депонију неопасног отпада, дана 14.10.2013. године.

Активности које оператер ЈКП „Регионална депонија Пирот“ обавља јесу управљање неопасним отпадом (комуналним отпадом) – сакупљање, транспорт и одлагање отпада на регионалној санитарној депонији неопасног отпада у Пироту. Комунални отпад се сакупља са територија општина Пирот, Бабушница, Димитровград и Бела Паланка и допрема се камионима – аутосмећарима на локацију регионалне депоније. Локација „Мунтина падина“ на којој се налази регионална депонија, обухвата следеће парцеле: 260, 264, 265, 266, 267, 268, 269/1, 269/2, 270/1, 270/2, 271/1, 271/2, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 281, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 1265, 1268, 1269, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1461, 1462, 1463, 1464, 1466, део 1467, 1468, 1469, 1470, 1471/2, 1472, 1499 и 1500 К.О.Пирот.

Рок за достављање мишљења и предлога је месец дана од дана објављивања огласа, на e-mail: dragana.ljumovic[at]nullmerz.gov.rs.

Увид у поднети Захтев може се извршити у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Одељење за управљање отпадом, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 522, од 10 – 12 часова.