Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење отпада од електричне и електронске опреме од стране привредног друштва за рециклажу електричног и електронског отпада „REC-EE-O“ д.о.о., ул. Томе Буше бр. 14, Београд, Чукарица.

Надлежни орган обавештава јавност да је привредно друштво „REC-EE-O“ д.о.о. из Београда (регистровано код АПР са матичним бројем 20838965, са шифром делатности 3832 – Поновна употреба разврстаних материјала), поднело захтев за издавање дозволе за складиштење отпада од електричне и електронске опреме, дана 07.04.2014. године.

Оператер обавља делатност складиштења предметног отпада на две локације на територији Републике Србије, и то на локацији у Сремској Митровици, на к.п. бр. 5933/16 и 5933/19 КО Сремска Митровица и на локацији у Крагујевцу, на к.п. број 1/7 КО Крагујевац. Активности које оператер предузима у току обављања делатности складиштења отпада јесу пријем и сортирање отпадних материјала, мерење и евидентирање отпада, складиштење отпада, транспортно манипулативне операције, пратећи технолошки поступци и отпрема материјала.

Рок за достављање мишљења и предлога је месец дана од дана објављивања огласа, на e-mail: dragana.ljumovic[at]nulleko.minpolj.gov.rs.

Увид у поднети Захтев може се извршити у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Одељење за управљање отпадом, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 522, од 10 – 12 часова.