Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije, podnetog od privrednog društva „NS Damper 021“ d.o.o. Novi Sad, ul. Vase Stajića br. 8/2.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 02. juna 2020. godine privredno društvo „NS Damper 021“ d.o.o. Novi Sad (registrovano kod APR sa matičnim brojem 21434507, sa šifrom delatnosti 3832 – Ponovna upotreba razvrstanih materijala), podnelo zahtev za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada (otpadne gume) u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije.

U mobilnom postrojenju će se vršiti: izdvajanje armature iz otpadnih „damper“ guma i mehanički tretman (sečenje) otpadnih guma na lokaciji proizvođača otpada.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30 dana od dana objavljivanja oglasa, na e-mail: dragana.ljumovic[at]nullekologija.gov.rs

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u Ministarstvu zaštite životne sredine, Odeljenje za upravljanje otpadom, Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd, peti sprat, kancelarija 542, od 10 – 12 časova.