Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/2010) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за третман опасног отпада мобилним постројењем од стране „ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА“ а.д. Београд.

Надлежни орган обавештава јавност да је „ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА“ а.д. Београд. (регистрован код АПР са матичним бројем 07046626 и шифром претежне делатности број 7219 – Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама)поднео Захтев за издавање дозволе за третман опасног отпада мобилним постројењем, предмет број 19-00-00267/2014-05 од25.04.2014. године.

Активности које овај оператер предузима су управљање опасним отпадом – третман опасног отпада (трансформаторска и изолациона уља контаминирана РСВ-јем) методом деконтаминације у мобилном постројењу .

Рок за достављање мишљења и предлога је 04.08.2014. године, на e-mail: predrag.simic[at]nullmerz.gov.rs.

Увид у поднете Захтеве може се извршити у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 522.