На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ  о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је Министарству пољопривреде и заштите животне средине поднет захтев за издавање интегрисане дозволе оператера „ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA“ д.о.о. Шабац , број захтева: 353-01-01884/2014-16, за рад постројења за производњу минералних ђубрива д.о.о. Шабац, ул.Хајдук Вељкова 1, 15000 Шабац, на катастарским парцелама бр. 6915/26, 6915/29, 6915/35, 6915/36, 6915/37, 6915/39, 6915/40, 6915/41, 6915/47, 6915/51, 6915/64, 6915/68, 6915/69, 6915/73 и 6915/120 све К.О. Шабац.

Увид у захтев за издавање интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на службеном сајту Министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може доставити мишљење на захтев за издавање интегрисане дозволе овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.