На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је Министарству пољопривреде и заштите животне средине поднет захтев за издавање интегрисане дозволе оператера ИГМ „МЛАДОСТ“ д.о.о. Лесковац, Огранак Власотинце, број захтева: 353-01-02285/2010-02, за рад постројења за производњу опеке у насељу Батуловце у Власотинцу, ул.Индустријска зона бб, на локацији КП бр.1150 КО Власотинце.

Увид у захтев за издавање интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, соба 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може доставити мишљење на захтев за издавање интегрисане дозволе овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.