Министарство заштите животне средине на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање измене и допуне интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада и одлагање отпада на депонију неопасног отпада на локацији постројења за управљање отпадом у Ужицу, поднет од Регионалног центра за управљање отпадом ЈКП „Дубоко“ Ужице.

Надлежни орган обавештава јавност да је 15. априла 2020. године ЈКП „Дубоко“ Ужице (регистровано код АПР са матичним бројем 20104279 и шифром делатности број 3821 – Третман и одлагање отпада који није опасан), поднело захтев за издавање измене и допуне интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада и одлагање отпада на депонију неопасног отпада на локацији Регионалног центра за управљање отпадом „Дубоко“.

Оператер ЈКП „Дубоко“ Ужице управља неопасним отпадом који се на локацију регионалног центра допрема са територија локалних самоуправа потписница споразума о регионалном управљању отпадом и то градова Ужице и Чачак и општина Чајетина, Пожега, Косјерић, Лучани, Ариље, Ивањица и Бајина Башта. Активности које се предузимају у току управљања неопасним отпадом на предметној локацији јесу складиштење отпада, третман отпада на линији за секундардну сепарацију отпада и одлагање отпада на санитарну депонију неопасног отпада.

Измена и допуна дозволе се односи на дефинисање врста неопасног отпада било ког порекла који задовољава граничне вредности параметара за одлагање неопасног отпада на депонију.

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања огласа, на e-mail: dragana.ljumovic[at]nullekologija.gov.rs

Увид у поднети захтев може се извршити у Министарству заштите животне средине, Одељење за управљање отпадом, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 542, од 10 – 12 часова.