Министарство заштите животне средине, на основу члана 184. став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА предузетнику Предраг Даниловић Пр, прерада отпада и трговинска радња Green Technology“ Гуча за складиштење и транспорт неопасног отпада, које је донела Општина Лучани, Општинска управа, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовину и инспекцијске послове.

Министарство заштите животне средине, на основу члана 24. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др.закон и 47/18), члана 6. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20), члана 136. став 1. и члана 184. став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), је донело Решење да се УКИДА ДОЗВОЛА  за складиштење и транспорт неопасног отпада, које је донела Општина Лучани, Општинска управа, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовину и инспекцијске послове, предузетнику Предраг Даниловић Пр, прерада отпада и трговинска радња „Green Technology“ Гуча, улица Богдана Капелана бб, 32230 Гуча, матичног броја 64106325, без регистарског броја (број предмета 313-3/18-06 од 24. априла 2018. године), дана 26. априла 2018. године, због неиспуњавања законом прописаних услова.

Предузетнику Предраг Даниловић Пр, прерада отпада и трговинска радња „Green Technology“ Гуча ЗАБРАЊУЈЕ се даљи пријем отпада, односно складиштење неопасног отпада на локацији у закупу, на к.п. број 3229/2 КО Дљин, као и транспорт неопасног отпада на територији општине Лучани и ОБАВЕЗУЈЕ се да примени обавезне мере заштите животне средине, здравља људи и материјалних добара по престанку рада и обављања активности управљања отпадом.