Опис надлежености, овлашћења и обавеза Министарства из надлежности заштите животне средине

Министарство обавља послове државне управе, прописане чланом 5a. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 62/2017), и то:

Министарство заштите животне средине обавља послове државне управе који се односе на:

 • основе заштите животне средине; систем заштите и унапређења животне средине;
 • националне паркове, инспекцијски надзор у области заштите животне средине;
 • примену резултата научних и технолошких истраживања и истраживања развоја у области животне средине;
 • спровођење Конвенције о учешћу јавности, доступности информација и праву на правну заштиту у области животне средине;
 • заштиту природе;
 • заштиту ваздуха;
 • заштиту озонског омотача;
 • климатске промене;
 • прекогранично загађење ваздуха и воде;
 • заштиту вода од загађивања ради спречавања погоршања квалитета површинских и подземних вода;
 • утврђивање услова заштите животне средине у планирању простора и изградњи објеката;
 • заштиту од великог хемијског удеса и учешће у реаговању у случају хемијских удеса;
 • заштиту од буке, вибрација и нејонизујућег зрачења;
 • заштиту од јонизујућег зрачења;
 • управљање хемикалијама и биоцидним производима;
 • спровођење Конвенције о хемијском оружју у складу са законом;
 • управљање отпадом, изузев радиоактивним отпадом;
 • одобравање прекограничног промета отпада и заштићених биљних и животињских врста, као и друге послове одређене законом.