Александар Весић

VesicЛични подаци:
Рођен у 3. 8. 1960. године , у Београду
Машински факултет ; Универзитет у Београду.

Остало:
Ожењен, отац једног детета.

 

Професионална каријера:

 • 1988.-1995 - Седам година радног стажа у Машинској Индустрији “Иво Лола Рибар“-Београд, Лола Инжењеринг
 • 1995.-2015 - Двадесет година радног стажа у министарствима надлежним за послове заштите животне средине Републике Србије

Радно место:

 • У Машинској Индустрији “Иво Лола Рибар“-Београд, Лола Инжењеринг, радио на пословима пројектанта.
 • У министарствима надлежним за послове заштите животне средине Р. Србије радио као самостални стручни сарадник, саветник министра за увођење нових технологија и чистијих производњи, начелник одељења за европску интеграцију, начелник одељења за процене утицаја на животну средину, помоћник министра и шеф одсека за стратешка документа и стандарде

Основне активности и одговорности:

 • У Машинској Индустрији “Иво Лола Рибар“-Београд, Лола Инжењеринг, радио на пословима пројектовања фабрика грађевинског материјала.
 • У министарствима надлежним за послове заштите животне средине Р. Србије, радио више од седам година на пословима прегледа Процена утицаја објеката односно радова на животну средину, на месту самосталног стручног сарадника, саветника и начелника одељења;
 • Четири године рада на пословима европских интеграција у области заштите животне средине на месту начелника Одељења.
 • 2007-2008 године, вршиоц дужности помоћника министра заштите животне средине Р. Србије.
 • 2008-2011 године, помоћник министра животне средине и просторног планирања Р.Србије.
 • 2011-2012 године, помоћник министра животне средине, рударства и просторног планирања Р.Србије.
 • Од новембра 2012 шеф Одсека за стратешка документа и стандарде.
 • Од новембра 2014 начелник Одељења за процене утицаја на животну средину.
 • Члан Комисија за давање овлашћења организацијама за мерење буке, емисије и имисије;
 • Излагање више радова, предавања и обављање обука на тему Процена утицаја објеката односно радова на животну средину, Одрживог развоја као и Заштите животне средине и безбедности;
 • Предавач на обуци представника 40 органа локалне самоуправе за практичну примену Закона о процени утицаја на животну средину, у оквиру пројекта JUGOLEX – Развој прописа о заштити животне средине у Србији и Црној Гори;
 • Члан НЕАП форума - радног тела за израду Националног Еколошког Акционог Плана;
 • Члан уже радне групе за израду коначног предлога НЕСАП-а (Националне еколошке стратегије са акционим програмом);
 • Члан трипартитне Комисије Владе Републике Србије за питања заштите животне средине (Влада-Унија послодаваца-Синдикати);
 • Члан Надзорног комитета над реализацијом пројекта ЕАР-а „Програм подршке инфраструктурним пројектима на локалном нивоу“.
 • Члан Надзорног комитета над реализацијом пројекта ЕАР-а „Управљање медицинским отпадом“
 • Focal point Републике Србије за ENVSEC програм УН, заштита животне средине и безбедност (од 2005. до 2013. године)
 • Focal point за ЕСПОО Конвенцију при UNECE-у (од 2000. до јануара 2014. године), учесник у експертским радним групама за Процену утицаја на животну средину (EIA) и радним групама за припрему Протокола о Стратешким проценама утицаја (SEA), како на нивоу земаља UNECE-а тако и на регионалном нивоу; председавајући Бироом Конвенције и Радном Групом за имплементацију (2008.-2011.); заменик председавајућег Бироа од 2011;
 • Оперативни focal point за спровођење GEF пројеката на територији Републике Србије, у области заштите животне средине (2007. - 2012. године).
 • Директор пројекта „Израда плана за имплементацију Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама (POPs пројекта) у Републици Србији“ и Председник координационог комитета Републике Србије за спровођење POPs пројекта, децембар 2007. год.
 • Вођа твининг пројекта испред земље кориснице (Србије)– Јачање институционалних капацитета за управљање опасним отпадом, ИПА 2008, (2010. – 2012. године).
 • Председавајући организационим одбором Београдског сајма екологије 2011. године.
 • Заменик председавајућег Заједничког Бироа Базелске, Ротердамске и Стокхолмске Конвенције УН (од 2011. године) и др