Biljana Filipović-Đušić

Biljana FilipovićLični podaci:

Rođena je 1963. godine u Kraljevu gde je završila srednju građevinsku i srednju muzičku školu.

Diplomirala je 1987. na Šumarskom fakultetu sa zvanjem inženjer pejzažne arhitekture.

Ostalo : Udata je i majka troje dece.

 

Profesionalna karijera:

 • Od 1992. godine zaposlena je u Ministarstvu zaštite životne sredine sa desetogodišnjim iskustvom republičkog inspektora zaštite životne sredine.
 • Od 2004. godine obavlja funkciju rukovodioca Odeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

Ostale aktivnosti i odgovornosti :

 • Kao jedan od najuspešnijih studenata Beogradskog Univerziteta, dobija stipendiju Grada Beograda i nastavlja magistarske studije na Arhitektonskom fakultetu, smer - urbana ekologija. Školovala se i usavršavala u SAD-u, Japanu, Italiji i Grčkoj, u okviru stručnih obuka u različitim oblastima zaštite životne sredine.
 • Aktivni je predstavnik Ministarstva zaštite životne sredine u međunarodnim institucijama:
 • UNECE - Ekonomska Komisija Ujedinjenih Nacija za Evropu (nacionalni koordinator za Protokol o vodi i zdravlju, nacionalni koordinator za Panevrospki program transporta, zdravlja i životne sredine - THE PEP, predstavnik Srbije u Birou THE PEP-a);
 • WHO - Svetska zdravstvena organizacija (nacionalni koordinator za Evropski proces životne sredine i zdravlja, član evropske radne grupe za životnu sredinu i zdravlje)
 • OSCE - predstavnik Republike Srbije u radnoj grupi za saradnju sa Organizacijom za Evropsku bezbednost i saradnju;
 • Savet Evrope - predstavnik Republike Srbije za sprovođenje Konvencije Saveta Evrope o predelu;
 • RCC - predstavnik Republike Srbije u radnoj grupi za životnu sredinu, Regionalnog saveta za saradnju.
 • Član je: Nacionalne Komisije za UNESKO; Zajedničkog tela za praćenje Protokola o vodi i zdravlju; UNESKO-MAB Komiteta; član Radnih grupa za izradu mnogih strategija, planova i dokumenata; koordinator projekata u oblasti životne sredine i zdravlja, vode i sanitacije, planiranja i uređenja predela.
 • Dobitnik je oktobarske nagrade Grada Beograda za najbolji diplomski rad u oblasti zaštite životne sredine 1987 .