Filip Abramović

Filip Ambramović

Lični podaci:

Rođen 3. 11. 1975. godine,  diplomirao na  Rudarsko-geološkom fakultetu 2004. godine (stečeno zvanje: diplomirani inženjer geologije na smeru Istraživanje ležišta mineralnih sirovina), 2008. godine magistrirao na Rudarsko-geološkom fakultetu (M.Sc. na smeru Ekonomska geologija), a 2012. godine završio doktorske studije po Bolonji na Rudarsko-geološkom fakultetu (doktorand – prijavljena doktorska teza za odbranu)

 

 

Profesionalna karijera:

 • septembar 2008. – novembar 2017. godine: Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine:
 • Rukovodilac sektora za upravljanje otpadom, viši savetnik (jul 2017. godine - danas)
 • Direktor Direkcije za upravljanje otpadom (jul 2014. - jul 2017. godine)
 • Pomoćnik Sekretara za zaštitu životne sredine – rukovodilac Sektora za upravljanje otpadom (april 2013. - jul 2014. godine)
 • Načelnik odeljenja za planiranje i organizaciju upravljanja otpadom (mart 2010. - april 2013. godine)
 • Sektor za upravljanje projektima - samostalni stručni saradnik (jun 2009. – mart 2010. godine)
 • Sektor za monitoring i praćenje stanja životne sredine - viši stručni saradnik (septembar 2008. - jun 2009. godine)
 • decembar 2005. - septembar 2008. godine: Grad Beograd - Šef Kabineta predsednika Skupštine Grada Beorada
 • novembar 2004. – decembar 2005. godine: „Sistem FTO“ d.o.o. - Direktor sektora za saradnju sa inostranim klijentima

Ostale aktivnosti i odgovornosti:

 • Rukovodilac Projektnog tima grada Beograda za JPP, tretmana i deponovanja otpada 2014 – 2017. godine;
 • Predsednik kooridacionog tela grada Beograda i Beo čista energija, Itoču, Suez 2017. godine;
 • Predsednik Komisije za izradu Akcionog plana za raseljavanje Roma sa deponije Vinča 2016. godine - danas;
 • Predsednik PIU (Project implementation unit) za izgradnju sistema upravljanja otpadom grada Beograda;
 • Član upravnog odbora UNOPS projekta „Swift“ – 2016. godine;
 • Rukovodilac projekta uklanjanja divljih deponija sa teritorije grada Beograda 2014 - 2017. godine;
 • Rukovodilac projekta uspostavljanja primarne separacije i izgradnje reciklažneih centara na teritoriji grada Beograda 2014-2017. godine;
 • Projekat TAIEX ETT 53207- Workshop on biomass;
 • Projekat jačanja kapaciteta i stručnog usavršavanja kadrova „SPEAK EUROPAEN“ stipendija EU-3 meseca stažiranja u institucijama EU-Velika Britanija-Greater Manchester waste disposal authority i PFI kompanija Viridor Laing (2011) - Projekat EU i Vlade R. Srbije;
 • Regionalni međunarodni projekat SARMA (Sustainable agregat resource management) 2011 - 2016. godine;
 • Indikatori i parametri održivog razvoja u Republici Srbiji-Rudarsko geološki fakultet-član radne grupe;
 • SVIFT projekat-UNOPS, WHO i Norveška Vlada - 2012. godine;
 • Lokalni plan upravljanja otpadom za teritoriju grada Beograda-Grad Beograd - 2011. godine;
 • Upravljanje otpadom od fluorescentnih cevi koje sadrže živu-Grad Beograd godine;
 • Upravljanje otpadnim uljima na teritoriji grada Beograda-Grad Beograd - 2010. godine;
 • Program uklanjanja radioaktivnih gromobrana u Beogradu;-Grad Beograd - 2010. godine;
 • Elaborat „Geološke karakteristike i paragenetski odnosi polimetalično zlatonosnog ležišta Lece“ – 2004. godine;
 • Projekat 3E “Energija, Ekonomija, Ekologija“- Ambasada Kraljevine Norveške;
 • Biotehnološki tretman otpadnih voda sep. jama na teritoriji Beograda-Grad Beograd - 2014. godine;
 • TWINING projekat sa Republikom Austrijom-Opasan otpad - 2013. godine;
 • Organizacija akcije Sat planete Zemlje (EARTH HOUR) na teritoriji Beograda 2009-2013. godine WWF (World Wildlife Fund);