U Sekretarijatu Ministarstva obavljaju se poslovi od zajedničkog interesa za Ministarstvo koji se odnose na: kadrovske, informatičke, opšte i pravne poslove, usklađivanje rada unutrašnjih jedinica, saradnju sa drugim organima, kao i drugi poslovi iz delokruga Sekretarijata.

U Sekretarijatu Ministarstva obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:
1. Odeljenje za pravne, kadrovske i opšte poslove
2. Odeljenje za javne nabavke
3. Grupa za informacione tehnologije