Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције обавља послове који се односе на:

 • координацију и праћење спровођења међународних процеса везаних за спровођење политике одрживог развоја;
 • координацију активности и процеса везаних за спровођење политике одрживог развоја на националном нивоу; израду, усаглашавање и закључивање међународних, регионалних и билатералних уговора којима се ствара државно правни оквир за успостављање и развијање међународне сарадње; праћење и анализу међународно-правних инструмената;
 • координацију спровођења мултилатералних споразума и сарадњу са секретаријатима мултилатералних споразума у циљу њиховог спровођења;
 • учешће у припреми платформи у оквиру мултилатералне сарадње, заступање делегација на међународним и регионалним скуповима у области животне средине и одрживог развоја;
 • вођење билатералне и регионалне сарадње у области животне средине кроз израду, усаглашавање и закључивање регионалних, билатералних, односно међудржавних докумената у сарадњи са другим организационим јединицима Министарства;
 • учешће у изради, усаглашавању и закључивању програма сарадње, као основних докумената којима се дефинишу конкретне области и теме међународне сарадње;
 • праћење токова развоја и стања области животне средине на билатералном и регионалном нивоу и предлагање мера и активности на усклађивању националних приоритета и приступа међународној сарадњи;
 • сарадњу са регионалним организацијама у области животне средине;
 • сарадњу са другим државним органима и институцијама у остваривању међународних обавеза у области животне средине;
 • евиденција и праћење спровођења међународних споразума, протокола и иницијатива у области животне средине;
 • заступање делегација на међународним и регионалним скуповима у области животне средине; координацију послова везаних за приступање ЕУ и припрему за преговоре о приступању у области животне средине;
 • координацију израде пратећих докумената потребних за израду Преговарачке позиције, координацију имплементације пројеката који се односе на процес приступања ЕУ (ЕНВАП) пројекат, координацију припреме и праћења спровођења Националног програма за интеграцију Републике Србије у Европску унију у области животне средине;
 • праћење и извештавање о спровођењу обавеза Министарства у процесу европских интеграција у области животне средине; сарадњу са другим органима државне управе у оквиру Преговарачке групе 27, преговарачким тимом  и институцијама ЕУ;
 • координацију израде и праћење имплементације стратешких докумената за приступање Европској унији у области животне; координацију припреме преговарачких позиција у области животне средине у процесу приступања ЕУ;
 • праћење легислативе ЕУ из делокруга рада Министарства, координацију израде упоредних анализа и извештавање о степену апроксимације у области животне средине;
 • координацију стручне редактуре уношење података у базу планираних прописа за стручну редактуру, иницирање и праћење пројеката техничке  помоћи ЕУ (ТАЕКС и ПЛАЦ);
 • сачињавање информација о обавезама у процесу приступања ЕУ у области животне средине;
 • организацију  састанака за потребе Преговарачке групе 27, информисање о обавезама у процесу приступања ЕУ у области животне средине;
 • друге послове из ове области.

У Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције образују се следеће уже унутрашње јединице:

 • Група за нормативно – правне послове у области међународне сарадње и европских интеграција;
 • Одељење за међународну сарадњу;
 • Одсек за европске интеграције.