Перманентно образовање

Захтев за ванредни утврђујући инспекцијски надзор ради издавања записника о утврђујућем инспекцијском надзору у вези са испуњеношћу услова за прекогранично кретање отпада

У складу са важећим Правилником о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада, подносилац захтева за добијање дозволе за прекогранично кретање отпада доставља надлежном органу за издавање дозвола, прописану општу и посебну документацију. 

Посебна документација укључује:

      у складу са чланом 6. тачком 7) Правилника о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада, записник  о инспекцијском надзору у вези са спровођењем мера заштите животне средине и у вези са испуњеношћу услова заштите животне средине за рад постројења за прераду увезеног отпада за добијање дозволе за увоз отпада;

      у складу са чланом 7. тачком 5а) Правилника о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада, записник  о инспекцијском надзору у вези са испуњеношћу услова за извоз отпада за добијање дозволе за извоз отпада.

Захтев за ванредни утврђујући инспекцијски надзор ради издавања записника о утврђујућем инспекцијском надзору у вези са испуњеношћу услова за прекогранично кретање отпада можете преузети овде.

Списак важећих прописа из области заштите животне средине и Табела надлежности

Списак важећих прописа из области заштите животне средине намењен је, како инспекторима, тако и правним лицима, предузетницима и физичким лицима, да на једном месту и у сваком тренутку могу располагати информацијом о прописима који се примењују у овој области

Права и обавезе привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору

Брошуру можете преузети овде

Образац представкe (пријаве) због угрожавања животне средине/рибљег фонда

Образац пријаве можете преузети овде

Планoви инспекцијског надзора за 2020. годину

Сектор за надзор и предострожност у животној средини, сагласно члану 10. став 6. Закона о инспекцијском надзору, објављује планове инспекцијског надзора за 2020. годину за:

Списак контролних листи у Сектору за надзор и предострожност у животној средини

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору (’’Сл. Гласник РС’’ бр. 36/15) сачињене су контролне листе Сектора.

Инспекција за заштиту животне средине

Инспекција за рибарство

Листе контроле у области заштите животне средине за лица која остварују право на ИПАРД подстицаје

Извештаји

Извештаји Сектора за надзор и предострожност у животнoj средини за 2019. годину

АРХИВА

Извештаји Сектора за надзор и предострожност у животнoj средини за претходне године:

Извештаји Сектора за надзор и предострожност у животнoj средини за 2018. годину

Извештаји Сектора за надзор и предострожност у животнoj средини за 2017. годину


АРХИВА

Планови инспекцијског надзора за 2019. годину за:

  1. Инспекцију за заштиту животне средине
  2. Инспекцију за рибарство
  3. Инспекцију за заштиту од јонизујућих зрачења *
* ЗАКОН О РАДИЈАЦИОНОЈ И НУKЛЕАРНОЈ СИГУРНОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ („Службени гласник Републике Србије“, бр. 95/18) од 08.12.2018. године, је ступио на  снагу  наредног дана од дана његовог објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09 и 93/12). Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије која је основана Одлуком Владе наставља са радом као Директорат. Директорат преузима из Министарства заштите животне средине запослене који обављају послове инспекцијског надзора у области заштите од јонизујућег зрачења, као и предмете, опрему, средства за рад и архиву који су потребни за вршење инспекцијских послова.

Планови инспекцијског надзора за 2018. годину за:

  1. Инспекцију за заштиту животне средине
  2. Инспекцију за заштиту од јонизујућих зрачења
  3. Инспекцију за рибарство

Планови инспекцијског надзора за 2017. годину за:

  1. Инспекцију за заштиту животне средине
  2. Инспекцију за заштиту од јонизујућих зрачења
  3. Инспекцију за рибарство