Одељење за спречавање и контролу загађивања животне средине обавља послови који се односе на: инспекцијски надзор у области контроле загађења ваздуха; инспекцијски надзор у области заштите од буке; инспекцијски надзор у области интегрисаног спречавања и контроле загађења животне средине; инспекцијски надзор у области управљања отпадом; инспекцијски надзор у области планирања и изградње објеката који могу имати значајан утицај на животну средину; инспекцијски надзор у циљу утврђивања испуњености услова заштите животне средине за обављање делатности;обавља и друге послове из ове области.

У Одељењу за спречавање и контролу загађивања животне средине образују се уже унутрашње јединице:

  •  Одсек за интегрисано спречавање и контролу загађивања животне средине
  •  Одсек за заштиту животне средине од загађивања.

Одсек за интегрисано спречавање и контролу загађивања животне средине

Одсек за интегрисано спречавање и контролу загађивања животне средине обавља послове који се односе на: инспекцијски надзор у области контроле загађења ваздуха; инспекцијски надзор у области заштите од буке; инспекцијски надзор у области управљања отпадом; инспекцијски надзор у области планирања и изградње објеката који могу имати значајан утицај на животну средину; инспекцијски надзор у области интегрисаног спречавања и контроле загађивања животне средине; обавља и друге послове из ове области.

Одсек за заштиту животне средине од загађивања

Одсек за заштиту животне средине од загађивања обавља послове који се односе на: инспекцијски надзор у области контроле загађења ваздуха; инспекцијски надзор у области заштите од буке; инспекцијски надзор у области управљања отпадом; инспекцијски надзор у циљу утврђивања испуњености услова заштите животне средине за обављање делатности; обавља и друге послове из ове области.