Одељење за велике хемијске удесе, хемикалије и биоцидне производе обавља се послови који се односе на: инспекцијски надзор у области заштите од хемијског удеса у Севесо постројењима; инспекцијски надзор према Закону о хемикалијама, Закону о биоцидним производима, Закону о забрани, развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању и другим законима из области заштите животне средине; обављање ванредних инспекцијских надзора у случају великог хемијског удеса; непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе и обављање заједничких инспекцијских прегледа са инспекторима других органа; сарадњу са другим секторима у Министарству, другим службама и стручним организацијама везаним за заштиту од хемијског удеса; обавља и друге послове из ове области.

  У Одељењу за велике хемијске удесе, хемикалије и биоцидне производе, образују се уже унутрашње јединице:

  1. Одсек за велике хемијске удесе;
  2. Одсек за хемикалије и биоцидне производе.

Одсек за велике хемијске удесе

Одсек за велике хемијске удесе обавља послове који се односе на: инспекцијски надзор у области заштите од хемијског удеса у Севесо постројењима; инспекцијски надзор у области спровођења мера превенције, приправности и одговора на удес код Севесо постројења; инспекцијски надзор по Закону о хемикалијама, Закону о биоцидним производима, Закону о забрани, развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја; инспекцијски надзор и по другим законима из области заштите животне средине; ванредан инспекцијски надзор у случају великог хемијског удеса; непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе и заједничке инспекцијске прегледе са инспекторима других органа; обавља и друге послове из ове области.

Одсек за хемикалије и биоцидне производе

Одсек за хемикалије и биоцидне производе обавља послове који се односе на: инспекцијски надзор према Закону о хемикалијама, Закону о биоцидним производима, Закону о забрани, развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању и другим законима из области заштите животне средине; непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе; заједничке инспекцијске прегледе са инспекторима других органа; обавља и друге послове из ове области.