Odeljenje za zaštitu zemljišta, podzemnih i površinskih voda od zagađivanja obavlja poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor u oblasti kontrole kvaliteta zemljišta podzemnih i površinskih voda; vršenje neposrednog nadzora i preduzimanje mera za obezbeđivanje izvršenja Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o vodama, i drugih propisa i opštih akata koji se odnose na utvrđivanje kriterijuma za određivanje statusa ugroženosti životne sredine i/ili prioriteta za sanaciju i remedijaciju kontaminiranih lokacija na teritoriji Srbije; sprovođenje postupaka i preduzimanje zakonom definisanih mera prilikom akcidentnih zagađenja površinskih, podzemnih voda i zemljišta; usklađivanje programa ispitivanja voda sa zahtevima Okvirne direktive o vodama; Okvirne direktive o zemljištu; kontrolu ispunjenosti uslova za rad postrojenja – ispusta otpadnih materija u vode i zemljište; uvođenje i primenu procedura i metoda za sistematsko praćenje kvaliteta i stanja zemljišta na lokacijama operatera; saradnju sa drugim nadležnim ispekcijama u Republici; saradnju inspekcije sa jedinicama lokalne samouprave, neposredan nadzor nad izvršenjem inspekcijskih poslova u autonomnoj pokrajini i jedinicama lokalne samouprave u oblasti donošenja Programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih akcionih i sanacionih planova; obezbeđenje validnosti podataka i informacija iz državne mreže lokaliteta za praćenje kvaliteta zemljišta; prikupljanje podataka i praćenje indikatora za ocenu rizika od degradacije zemljišta; međunarodnu saradnju vezanu za inspekcijski nadzor prekograničnog kretanja zagađenja; obavlje poslova nacionalne kontakt osobe za UN Konvenciju o dezertifikaciji i degradaciji zemljišta; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

 U Odeljenju za zaštitu zemljišta, podzemnih i površinskih voda od zagađivanja obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  • Odsek za zaštitu zemljišta i podzemnih voda od zagađivanja;
  • Odsek za zaštitu površinskih voda od zagađivanja.

Odsek za zaštitu zemljišta i podzemnih voda od zagađivanja

Odsek za zaštitu zemljišta i podzemnih voda od zagađivanja obavlja poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor u oblasti kontrole zagađenja zemljišta; kontrole kvaliteta podzemnih voda; sprovođenje postupaka i preduzimanja zakonom definisanih mera prilikom akcidentnih zagađenja zemljišta i podzemnih voda; nadzor nad sprovođenjem sanacionih i remedijacionih postupaka na kontaminiranim lokacijama na teritoriji Republike Srbije; utvrđivanje kriterijuma za određivanje statusa ugroženosti životne sredine i prioriteta za sanaciju i remedijaciju; vršenje neposrednog nadzora i preduzimanje mera za obezbeđivanje izvršenja zakona, drugih propisa i opštih akata koji se odnose na obavljanje poslova iz delokruga Odseka; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Odsek za zaštitu površinskih voda od zagađivanja

Odsek za zaštitu površinskih voda od zagađivanja obavlja poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor u oblasti kontrole zagađenja voda; kontrole kvaliteta otpadnih voda; sprovođenje postupaka i preduzimanje zakonom definisanih mera prilikom akcidentnih zagađenja površinskih voda; sakupljanje i obradu podataka radi formiranja i vođenja registra izvora zagađivanja, registara vezanih za emisije zagađujućih materija u vode; uspostavljanje monitoringa neposrednog nadzora i preduzimanje mera za obezbeđivanje izvršenja zakona, drugih propisa i opštih akata; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.