Одељење за заштиту животне средине у области заштите и коришћења природних добара обавља послове који се односе на: инспекцијски надзор у области контроле заштићених природних добара; инспекцијски надзор у области контроле међународног промета врстама које се налазе на CITES листама; инспекцијски надзор контроле промета строго заштићених и заштићених врста дивље флоре и фауне; инспекцијски надзор стручних организација за заштиту природе; инспекцијски надзор над пословима повереним аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе; обављање и других послова према Закону о заштити животне средине, Закону о процени утицаја на животну средину, Закону о заштити природе и другим законским прописима из области заштите животне средине; организују се заједнички инспекцијски прегледи са инспекторима других органа; обавља и друге послове из ове области.