Одељење за заштиту животне средине у области заштите рибљег фонда врши се инспекцијски надзор у области рибарства, коришћења риболовних вода и риболовних вода у заштићеним природним добрима, порибљавање риболовних вода, начин обављања риболова (рекреативног и привредног), алата за обављање риболова и времена ловостаја риба, промета риба; обавља се непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених аутономној покрајини и обављају заједнички инспекцијски прегледи са инспекторима других органа; обављање и других послова према Закону о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда; обавља и друге послове из ове области.