У Сектору за стратешко планирање, пројекте, међународну сарадњу и европске интеграције обављају се послови који се односе на:

 • координирању израде и праћења спровођења планских докумената јавне политике у области животне средине, укључујући Национални програм заштите животне средине, Националну стратегију одрживог коришћења природних ресурса и добара и друга планска документа Министарства;
 • обезбеђивање примене начела одрживог развоја, политике заштите животне средине и борбе против климатских промена приликом израде и утврђивања докумената развојног планирања и докумената секторских јавних политика;
 • израду ex-ante анализе ефеката за потребе израде докумената јавних политика;
 • развој методологија, утврђивање показатеља учинка, вредновање учинка, координацију израде извештаја и извештавање о резултатима спровођења планских докумената јавне политике;
 • израду ex-post анализе ефеката, предлагање корективних мера и координирање ревизије планских докумената у складу са резултатима ex-post анализе;
 • припрему предлога приоритетних мера, активности и пројеката за израду средњорочне и финансијске планове Министарства у складу са утврђеним општим и посебним циљевима у области животне средине;
 • координацију планирања и спровођења активности за увођење кружне економије у привредне активности;
 • усаглашавању политике привредног развоја са принципима циркуларне и зелене економије;
 • програмирање и координирање пројеката финансираних из средстава донација и развојне помоћи, фондова ЕУ, као и билатералних и мултилатералних извора наменских средстава у области заштите и животне средине; координацију и праћење спровођења међународних процеса везаних за спровођење политике одрживог развоја;
 • израду, усаглашавање и закључивање међународних, регионалних и билатералних уговора којима се ствара државно правни оквир за успостављање и развијање међународне сарадње;
 • координацију спровођења мултилатералних споразума и сарадњу са секретаријатима мултилатералних споразума у циљу њиховог спровођења;
 • учешће у припреми платформи у оквиру мултилатералне сарадње, заступање делегација на међународним и регионалним скуповима у области животне средине и одрживог развоја;
 • вођење билатералне и регионалне сарадње у области животне средине кроз израду, усаглашавање и закључивање регионалних, билатералних, односно међудржавних докумената у сарадњи са другим организационим јединицима Министарства;
 • праћење токова развоја и стања области животне средине на билатералном и регионалном нивоу и предлагање мера и активности на усклађивању националних приоритета и приступа међународној сарадњи;
 • евиденција и праћење спровођења међународних споразума, протокола и иницијатива у области животне средине;
 • координацију послова везаних за приступање ЕУ и припрему за преговоре о приступању у области животне средине;
 • координацију израде пратећих докумената потребних за израду Преговарачке позиције, координацију имплементације пројеката који се односе на процес приступања ЕУ (ЕНВАП) пројекат, координацију припреме и праћења спровођења Националног програма за интеграцију Републике Србије у Европску унију у области животне средине;
 • праћење и извештавање о спровођењу обавеза Министарства у процесу европских интеграција у области животне средине;
 • сарадњу са другим органима државне управе у оквиру Преговарачке групе 27, преговарачким тимом  и институцијама ЕУ;
 • координацију израде и праћење имплементације стратешких докумената за приступање Европској унији у области животне; координацију припреме преговарачких позиција у области животне средине у процесу приступања ЕУ;
 • координацију стручне редактуре уношење података у базу планираних прописа за стручну редактуру, иницирање и праћење пројеката техничке  помоћи ЕУ (ТАЕКС и ПЛАЦ);
 • сачињавање информација о обавезама у процесу приступања ЕУ у области животне средине; друге послове из ове области.

У Сектору за стратешко планирање, пројекте, међународну сарадњу и европске интеграције образују се уже унутрашње јединице:

 • Одсек за правне послове у области стратешког планирања, пројекте, међународне сарадње и европских интеграција
 • Одељење за стратешко планирање и спровођење планских докумената
 • Одељење за управљање пројектима у области животне средине
 • Одељење за управљање пројектима финансираних из фондова ЕУ и међународне помоћи у области заштите животне средине
 • Група за еколошку безбедност
 • Група за кружну  и зелену економију
 • Одељење за међународну сарадњу
 • Одељење за европске интеграције