U Sektoru za strateško planiranje, projekte, međunarodnu saradnju i evropske integracije obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • koordiniranju izrade i praćenja sprovođenja planskih dokumenata javne politike u oblasti životne sredine, uključujući Nacionalni program zaštite životne sredine, Nacionalnu strategiju održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara i druga planska dokumenta Ministarstva;
 • obezbeđivanje primene načela održivog razvoja, politike zaštite životne sredine i borbe protiv klimatskih promena prilikom izrade i utvrđivanja dokumenata razvojnog planiranja i dokumenata sektorskih javnih politika;
 • izradu ex-ante analize efekata za potrebe izrade dokumenata javnih politika;
 • razvoj metodologija, utvrđivanje pokazatelja učinka, vrednovanje učinka, koordinaciju izrade izveštaja i izveštavanje o rezultatima sprovođenja planskih dokumenata javne politike;
 • izradu ex-post analize efekata, predlaganje korektivnih mera i koordiniranje revizije planskih dokumenata u skladu sa rezultatima ex-post analize;
 • pripremu predloga prioritetnih mera, aktivnosti i projekata za izradu srednjoročne i finansijske planove Ministarstva u skladu sa utvrđenim opštim i posebnim ciljevima u oblasti životne sredine;
 • koordinaciju planiranja i sprovođenja aktivnosti za uvođenje kružne ekonomije u privredne aktivnosti;
 • usaglašavanju politike privrednog razvoja sa principima cirkularne i zelene ekonomije;
 • programiranje i koordiniranje projekata finansiranih iz sredstava donacija i razvojne pomoći, fondova EU, kao i bilateralnih i multilateralnih izvora namenskih sredstava u oblasti zaštite i životne sredine; koordinaciju i praćenje sprovođenja međunarodnih procesa vezanih za sprovođenje politike održivog razvoja;
 • izradu, usaglašavanje i zaključivanje međunarodnih, regionalnih i bilateralnih ugovora kojima se stvara državno pravni okvir za uspostavljanje i razvijanje međunarodne saradnje;
 • koordinaciju sprovođenja multilateralnih sporazuma i saradnju sa sekretarijatima multilateralnih sporazuma u cilju njihovog sprovođenja;
 • učešće u pripremi platformi u okviru multilateralne saradnje, zastupanje delegacija na međunarodnim i regionalnim skupovima u oblasti životne sredine i održivog razvoja;
 • vođenje bilateralne i regionalne saradnje u oblasti životne sredine kroz izradu, usaglašavanje i zaključivanje regionalnih, bilateralnih, odnosno međudržavnih dokumenata u saradnji sa drugim organizacionim jedinicima Ministarstva;
 • praćenje tokova razvoja i stanja oblasti životne sredine na bilateralnom i regionalnom nivou i predlaganje mera i aktivnosti na usklađivanju nacionalnih prioriteta i pristupa međunarodnoj saradnji;
 • evidencija i praćenje sprovođenja međunarodnih sporazuma, protokola i inicijativa u oblasti životne sredine;
 • koordinaciju poslova vezanih za pristupanje EU i pripremu za pregovore o pristupanju u oblasti životne sredine;
 • koordinaciju izrade pratećih dokumenata potrebnih za izradu Pregovaračke pozicije, koordinaciju implementacije projekata koji se odnose na proces pristupanja EU (ENVAP) projekat, koordinaciju pripreme i praćenja sprovođenja Nacionalnog programa za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju u oblasti životne sredine;
 • praćenje i izveštavanje o sprovođenju obaveza Ministarstva u procesu evropskih integracija u oblasti životne sredine;
 • saradnju sa drugim organima državne uprave u okviru Pregovaračke grupe 27, pregovaračkim timom  i institucijama EU;
 • koordinaciju izrade i praćenje implementacije strateških dokumenata za pristupanje Evropskoj uniji u oblasti životne; koordinaciju pripreme pregovaračkih pozicija u oblasti životne sredine u procesu pristupanja EU;
 • koordinaciju stručne redakture unošenje podataka u bazu planiranih propisa za stručnu redakturu, iniciranje i praćenje projekata tehničke  pomoći EU (TAEKS i PLAC);
 • sačinjavanje informacija o obavezama u procesu pristupanja EU u oblasti životne sredine; druge poslove iz ove oblasti.

U Sektoru za strateško planiranje, projekte, međunarodnu saradnju i evropske integracije obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

 • Odsek za pravne poslove u oblasti strateškog planiranja, projekte, međunarodne saradnje i evropskih integracija
 • Odeljenje za strateško planiranje i sprovođenje planskih dokumenata
 • Odeljenje za upravljanje projektima u oblasti životne sredine
 • Odeljenje za upravljanje projektima finansiranih iz fondova EU i međunarodne pomoći u oblasti zaštite životne sredine
 • Grupa za ekološku bezbednost
 • Grupa za kružnu  i zelenu ekonomiju
 • Odeljenje za međunarodnu saradnju
 • Odeljenje za evropske integracije