U Sektoru za  upravljanje životnom sredinom obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • utvrđivanje, koordiniranje i razvoj ciljeva politike zaštite životne sredine vezanih za uvođenje standarda i čistije proizvodnje u funkciji održivog razvoja;
 • realizaciju Strategije uvođenja čistije proizvodnje u Republici Srbiji;
 • organizovanje, sprovođenje i kontrola sistema ekološkog označavanja – Ekološki znak Republike Srbije;
 • praćenje evropskih standarda i metodologija radi registrovanja sertifikovanih sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001 u organizacijama;
 • pripremanje potrebnih uslova za uvođenje izdavanja EMAS sertifikata u Republici Srbiji i vođenje registra pravnih i fizičkih lica uključenih u sistem EMAS;
 • utvrđivanje uslova zaštite životne sredine za izgradnju objekata i izvođenje radova kroz procenu uticaja na životnu sredinu;
 • utvrđivanje uslova zaštite životne sredine od hemijskog udesa kroz pregled i davanje saglasnosti na Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa za seveso postrojenja;
 • saradnja sa susednim državama u postupku obaveštavanja, odnosno razmeni podataka o seveso postrojenjima u prekograničnom kontekstu;
 • davanje mišljenja na odluke o izradi strateške procene uticaja, donošenje rešenja na izveštaje o strateškoj proceni uticaja i davanje mišljenja za prostorne planove od republičkog značaja;
 • praćenje razvoja najbolje dostupnih tehnika za potrebe integrisanog sprečavanja i kontrole zagađenja životne sredine;
 • izdavanje integrisanih dozvola shodno Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine i kontrolu uticaja na životnu sredinu postrojenja za koje je izdata integrisana dozvola;
 • zaštitu vazduha i ozonskog omotača;
 • unapređenje kvaliteta vazduha;
 • uspostavljanje i održavanje sistema za upravljanje kvalitetom vazduha;
 • utvrđivanje stanja kvaliteta vazduha;
 • upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima; zaštita od buke, vibracija i nejonizujućih zračenja;
 • koordinaciju saradnje sa organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine;
 • koordinaciju saradnje sa jedinicama lokalne samouprave u oblasti zaštite životne sredine i druge poslove iz ove oblasti.

U Sektoru za upravljanje životnom sredinom obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

 • Odsek za pravne poslove u oblasti upravljanja životnom sredinom
 • Odeljenje za procenu uticaja na životnu sredinu,
 • Odeljenje za integrisane dozvole
 • Odeljenje za zaštitu vazduha i ozonskog omotača
 • Grupa za standarde i čistiju proizvodnju
 • Odsek za zaštitu od velikog hemijskog udesa
 • Odsek za zaštitu od buke, vibracija i nejonizujućih zračenja
 • Odeljenje za hemikalije
 • Grupa za zaštitu životne sredine od dejstva štetnih organizama
 • Odeljenje za saradnju sa jedinicama lokalnih samouprava
 • Odeljenje za informacije i saradnju sa civilnim društvom iz oblasti zaštite životne sredin