Одељење за хемикалије обавља послове који се односе на: спровођење одредби Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама, Ротердамске конвенције о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини и других конвенција у области хемикалија; израду општег плана пројеката за систематско праћење стављања у промет и коришћења хемикалија и биоцидних производа и спровођење планираних активности из домена Одељења; издавање дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија; припрему програма обуке за саветника за хемикалије и издавање одобрења правним лицима и предузетницима који врше обуку и проверу знања саветника за хемикалије; развој и вођење Интегралног регистара хемикалија; упис хемикалија, биоцидних производа и средстава за заштиту биља у Интегрални регистар хемикалија; анализу података из Интегралног регистра хемикалија, израду информација и извештаја; спровођење поступака и издавање дозвола у области управљања биоцидима; процену података о физичким и хемијским својствима хемикалија и биоцидних производа, о токсиколошким и екотоксиколошким својствима хемикалија и биоцидних производа; оцену процене изложености људи и животне средине; процену ефикасности биоцидног производа; процену мера за смањење ризика при коришћењу супстанци које изазивају забринутост; процену података за издавање одобрења за стављање у промет детергената са сурфактантом који не испуњава услове потпуне аеробне биоразградљивости; издавање одобрења за употребу алтернативног хемијског назива; припрему за имплементацију Уредбе о класификацији, паковању и обележавању хемикалија; успостављање основа за безбедно стављање у промет хемикалија и комуникацију опасности у оквиру ланца снабдевања, укључујући безбедносни лист, спровођење прописа којима се уређује класификација, паковање и обележавање хемикалија, припрему и ажурирање Списка класификованих супстанци; оцену оправданости захтева за коришћење алтернативног хемијског назива, процену опасности хемикалија и биоцидних производа на основу њихових физичко-хемијских, токсиколошких и екотоксиколошких својстава; обавља идруге послове из ове области.

У Одељењу за хемикалијеобразују се уже унутрашње јединице:

  • Одсек за управљање хемикалијама;
  • Одсек за Интегрални регистар хемикалија;
  • Одсек за управљање ризиком од биоцидних производа
  • Група за класификацију, процену опасности и саопштавање опасности од хемикалија и биоцидних производа

Одсек за управљањe хемикалијама

Одсек за управљањe хемикалијама обавља послове који се односе на: израду општег плана пројеката за систематско праћење стављања у промет и коришћења хемикалија и биоцидних производа и спровођење планираних активности из делокруга Одсека; стручну проверу података o супстанцама које изазивају забринутост;; издавање дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија; издавање одобрења за коришћење сурфактанта у детергенту и примену других одредби прописа о детергентима; припрему програма обуке за саветника за хемикалије и издавање одобрења правним лицима и предузетницима који врше обуку и проверу знања саветника за хемикалије; припрему годишњих декларација о производњи, преради и коришћењу хемикалија са листа прописаних законом којим се уређује забрана развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и његово уништавање, као и годишњих декларација о производњи дискретних органских супстанци и друге послове у складу са тим законом; спровођење одредби Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама; спровођењу одредби Ротердамске конвенције о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења (PriorInformedConsent – PIC поступак) за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини и других конвенција у области хемикалија; спровођење поступка претходног обавештења и поступка добијања сагласности на основу претходног обавештења за увоз и извоз одређених опасних хемикалија; техничку подршку Заједничком телу за интегрисано управљање хемикалијама; израду и спровођење програма за информисање јавности о хемикалијама и биоцидним производима; обавља идруге послове из ове области.

Одсек за Интегрални регистар хемикалија

Одсек за Интегрални регистар хемикалија обавља послове који се односе на: развој и вођење Интегралног регистара хемикалија; упис хемикалија, биоцидних производа и средстава за заштиту биља у Интегрални регистар хемикалија; анализу података из Интегралног регистра хемикалија, израду информација и извештаја; обавља идруге послове из ове области.

Одсек за управљање ризиком од биоцидних производа

Одсек за управљање ризиком од биоцидних производа обавља послови који се односе на: израду стручних основа за доношење прописа из делокруга Одсека; спровођење поступка за доношење решења о упису биоцидног производа у Привремену листу за достављање техничког досијеа; спровођење поступка за издавање одобрења за стављање у промет биоцидног производа; спровођење поступака за издавање привремене дозволе за стављање у промет биоцидног производа и потврде за процес-оријентисано истраживање и развој, као и поступка за издавање дозвола за научно истраживање и развој, односно за процес-орјентисано истраживање и развој; праћење спровођења ограничења и забрана за биоцидне производе; израду пројеката за систематско праћење стављања у промет и коришћења биоцидних производа; праћење одлука надлежних органа ЕУ у вези са активним супстанцама; техничку помоћ Комисији за биоцидне производе; вођење евиденције о биоцидним производима; планирање, израду и реализацију пројеката финансираних из предприступних фондова ЕУ и других пројеката у сарадњи са међународним донорским организацијама; обавља идруге послове из ове области.

Група за класификацију, процену опасности и саопштавање опасности од хемикалија и биоцидних производа

Група за класификацију, процену опасности и саопштавање опасности од хемикалија и биоцидних производа обавља послове који се односе на: припрему стручних основа за израду нацрта закона и учешће у изради прописа из делокруга Групе, европске интеграције и припрему за имплементацију Уредбе о класификацији, паковању и обележавању хемикалија; праћење међународних стандарда у овој области, нарочито активности Подкомитета УН за Глобално хармонизовани систем класификације и обележавања хемикалија (у даљем тексту: УН ГХС), успостављање основа за безбедно стављање у промет хемикалија и комуникацију опасности у оквиру ланца снабдевања, укључујући безбедносни лист, спровођење прописа којима се уређује класификација, паковање и обележавање хемикалија, припрему и ажурирање Списка класификованих супстанци; оцену оправданости захтева за коришћење алтернативног хемијског назива, процену опасности хемикалија и биоцидних производа на основу њихових физичко-хемијских, токсиколошких и екотоксиколошких својстава; планирање, израду и учешће у реализацији пројеката за унапређење административних, стручних, техничких и других капацитета; обавља идруге послове из ове области.

Информативни пулт за хемикалије и биоцидне производе

У циљу дaвaњa инфoрмaциja и стручних смерница зa пoтрeбe индустриje успoстaвљeн je инфoрмaтивни пулт зa пружaњe стручнe помоћи заинтересованим странама кojе стaвљajу хeмикaлиje и биoциднe прoизвoдe у промет на тржиште Рeпубликe Србиje и тржиштe Eврoпскe Униje.