Odeljenje za hemikalije obavlja poslove koji se odnose na: sprovođenje odredbi Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama, Roterdamske konvencije o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini i drugih konvencija u oblasti hemikalija; izradu opšteg plana projekata za sistematsko praćenje stavljanja u promet i korišćenja hemikalija i biocidnih proizvoda i sprovođenje planiranih aktivnosti iz domena Odeljenja; izdavanje dozvola za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija; pripremu programa obuke za savetnika za hemikalije i izdavanje odobrenja pravnim licima i preduzetnicima koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije; razvoj i vođenje Integralnog registara hemikalija; upis hemikalija, biocidnih proizvoda i sredstava za zaštitu bilja u Integralni registar hemikalija; analizu podataka iz Integralnog registra hemikalija, izradu informacija i izveštaja; sprovođenje postupaka i izdavanje dozvola u oblasti upravljanja biocidima; procenu podataka o fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalija i biocidnih proizvoda, o toksikološkim i ekotoksikološkim svojstvima hemikalija i biocidnih proizvoda; ocenu procene izloženosti ljudi i životne sredine; procenu efikasnosti biocidnog proizvoda; procenu mera za smanjenje rizika pri korišćenju supstanci koje izazivaju zabrinutost; procenu podataka za izdavanje odobrenja za stavljanje u promet detergenata sa surfaktantom koji ne ispunjava uslove potpune aerobne biorazgradljivosti; izdavanje odobrenja za upotrebu alternativnog hemijskog naziva; pripremu za implementaciju Uredbe o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju hemikalija; uspostavljanje osnova za bezbedno stavljanje u promet hemikalija i komunikaciju opasnosti u okviru lanca snabdevanja, uključujući bezbednosni list, sprovođenje propisa kojima se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija, pripremu i ažuriranje Spiska klasifikovanih supstanci; ocenu opravdanosti zahteva za korišćenje alternativnog hemijskog naziva, procenu opasnosti hemikalija i biocidnih proizvoda na osnovu njihovih fizičko-hemijskih, toksikoloških i ekotoksikoloških svojstava; obavlja idruge poslove iz ove oblasti.

U Odeljenju za hemikalijeobrazuju se uže unutrašnje jedinice:

  • Odsek za upravljanje hemikalijama;
  • Odsek za Integralni registar hemikalija;
  • Odsek za upravljanje rizikom od biocidnih proizvoda
  • Grupa za klasifikaciju, procenu opasnosti i saopštavanje opasnosti od hemikalija i biocidnih proizvoda

Odsek za upravljanje hemikalijama

Odsek za upravljanje hemikalijama obavlja poslove koji se odnose na: izradu opšteg plana projekata za sistematsko praćenje stavljanja u promet i korišćenja hemikalija i biocidnih proizvoda i sprovođenje planiranih aktivnosti iz delokruga Odseka; stručnu proveru podataka o supstancama koje izazivaju zabrinutost;; izdavanje dozvola za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija; izdavanje odobrenja za korišćenje surfaktanta u detergentu i primenu drugih odredbi propisa o detergentima; pripremu programa obuke za savetnika za hemikalije i izdavanje odobrenja pravnim licima i preduzetnicima koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije; pripremu godišnjih deklaracija o proizvodnji, preradi i korišćenju hemikalija sa lista propisanih zakonom kojim se uređuje zabrana razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i njegovo uništavanje, kao i godišnjih deklaracija o proizvodnji diskretnih organskih supstanci i druge poslove u skladu sa tim zakonom; sprovođenje odredbi Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama; sprovođenju odredbi Roterdamske konvencije o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja (PriorInformedConsent – PIC postupak) za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini i drugih konvencija u oblasti hemikalija; sprovođenje postupka prethodnog obaveštenja i postupka dobijanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za uvoz i izvoz određenih opasnih hemikalija; tehničku podršku Zajedničkom telu za integrisano upravljanje hemikalijama; izradu i sprovođenje programa za informisanje javnosti o hemikalijama i biocidnim proizvodima; obavlja idruge poslove iz ove oblasti.

Odsek za Integralni registar hemikalija

Odsek za Integralni registar hemikalija obavlja poslove koji se odnose na: razvoj i vođenje Integralnog registara hemikalija; upis hemikalija, biocidnih proizvoda i sredstava za zaštitu bilja u Integralni registar hemikalija; analizu podataka iz Integralnog registra hemikalija, izradu informacija i izveštaja; obavlja idruge poslove iz ove oblasti.

Odsek za upravljanje rizikom od biocidnih proizvoda

Odsek za upravljanje rizikom od biocidnih proizvoda obavlja poslovi koji se odnose na: izradu stručnih osnova za donošenje propisa iz delokruga Odseka; sprovođenje postupka za donošenje rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu za dostavljanje tehničkog dosijea; sprovođenje postupka za izdavanje odobrenja za stavljanje u promet biocidnog proizvoda; sprovođenje postupaka za izdavanje privremene dozvole za stavljanje u promet biocidnog proizvoda i potvrde za proces-orijentisano istraživanje i razvoj, kao i postupka za izdavanje dozvola za naučno istraživanje i razvoj, odnosno za proces-orjentisano istraživanje i razvoj; praćenje sprovođenja ograničenja i zabrana za biocidne proizvode; izradu projekata za sistematsko praćenje stavljanja u promet i korišćenja biocidnih proizvoda; praćenje odluka nadležnih organa EU u vezi sa aktivnim supstancama; tehničku pomoć Komisiji za biocidne proizvode; vođenje evidencije o biocidnim proizvodima; planiranje, izradu i realizaciju projekata finansiranih iz predpristupnih fondova EU i drugih projekata u saradnji sa međunarodnim donorskim organizacijama; obavlja idruge poslove iz ove oblasti.

Grupa za klasifikaciju, procenu opasnosti i saopštavanje opasnosti od hemikalija i biocidnih proizvoda

Grupa za klasifikaciju, procenu opasnosti i saopštavanje opasnosti od hemikalija i biocidnih proizvoda obavlja poslove koji se odnose na: pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona i učešće u izradi propisa iz delokruga Grupe, evropske integracije i pripremu za implementaciju Uredbe o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju hemikalija; praćenje međunarodnih standarda u ovoj oblasti, naročito aktivnosti Podkomiteta UN za Globalno harmonizovani sistem klasifikacije i obeležavanja hemikalija (u daljem tekstu: UN GHS), uspostavljanje osnova za bezbedno stavljanje u promet hemikalija i komunikaciju opasnosti u okviru lanca snabdevanja, uključujući bezbednosni list, sprovođenje propisa kojima se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija, pripremu i ažuriranje Spiska klasifikovanih supstanci; ocenu opravdanosti zahteva za korišćenje alternativnog hemijskog naziva, procenu opasnosti hemikalija i biocidnih proizvoda na osnovu njihovih fizičko-hemijskih, toksikoloških i ekotoksikoloških svojstava; planiranje, izradu i učešće u realizaciji projekata za unapređenje administrativnih, stručnih, tehničkih i drugih kapaciteta; obavlja idruge poslove iz ove oblasti.

Informativni pult za hemikalije i biocidne proizvode

U cilju davanja informacija i stručnih smernica za potrebe industrije uspostavljen je informativni pult za pružanje stručne pomoći zainteresovanim stranama koje stavljaju hemikalije i biocidne proizvode u promet na tržište Republike Srbije i tržište Evropske Unije.