Твининг пројекат „Даљи развој управљања хемикалијама и биоцидним производима у Републици Србији“, покренут у септембру 2015. године, спроводи се у сарадњи Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Уреда за хемикалије Републике Словеније и Агенције за животну средину Аустрије.

Циљ пројекта је пружање подршке Србији да испуни захтеве правних тековина Европске уније у домену животне средине, односно управљања хемикалијама и биоцидним производима. До сада је у области хемикалија и биоцидних производа постигнут велики, разумно могући степен усаглашености нашег законодавства са законодавством ЕУ. Међутим, прописи Европске уније се континуирано мењају и надлежном министарству, односно Одељењу за хемикалије, потребна је помоћ у правилној интерпретацији европског законодавства како би ишло у корак имајући у виду процесе доношења нових националних прописа ради даљег усаглашавања са изменама и допунама прописа, као и са новим прописима који се доносе на нивоу ЕУ. Размена искуства и унапређења потребна су како би се осигурало да Србија након придруживања може да одговори  захтевима када је у питању учешће у раду тела Европске агенције за хемикалије и Комисије Европске уније.

Пројекат се финансира из средстава ЕУ ИПА фондова, у износу од 950.000 € и буџета Републике Србије у износу од 50.000 €.

Укупна вредност пројекта: 1 000 000 €
Трајање пројекта: 24 месеца


Догађаји

О твинингу

Управљање хемикалијама и биоцидним производима у Европској унији

Компоненте пројекта/материјал за преузимање

Контакти

Промотивни материјал пројекта