1. Побољшан правни оквир за биоцидне производе кроз усклађивање са условима из Уредбе Европске уније о стављању у промет биоцидних производа и њиховој употреби

Компоненту чине 3 активности у оквиру којих се врши процена постојећег законског оквира у домену управљања биоцидним производима, припрема препорука за израду новог закона о биоцидним производима у складу са Уредбом Европске уније и предлога за одређивање накнада за поступак који ће спроводити надлежни орган у погледу управљања биоцидним производима.

  1. Унапређена административна пракса управљања биоцидним производима

 Другу компоненту пројекта чини 5 активности усмерених на унапређење организације управљања биоцидним производима. Активности су усмерене на анализу постојеће организације и израду препорука за њено унапређење. У складу са тим процениће се и тренутни модел финансирања управљања биоцидним производима, на основу чега ће се израдити документи о одрживом финансирању система управљања биоцидним производима. Израда оперативне схеме за евалуацију досијеа биоцидног производа и процена улоге научног сектора у том домену су део ове компоненте и увод у рад на активностима треће компоненте.

  1. Унапређени стручни капацитети Одељења за хемикалије

 Трећа,уједно најзахтевнија компонента пројекта, подразумева активан рад кроз 7 активности усмерених на јачање институционалних капацитета кроз радионице и обуке, као и на израду смерница за њихов даљи рад. Активности подразумевају израде програма и материјала за радионице и обуке у области управљања и процене ризика хемикалија, са акцентом на хемикалије које изазивају забринутост, као и организовање обука на ову тему. Поред ових, процењују се потребе и израђују прогами за обуке у области управљања и процене ризика за биоцидне производе, што чини значајан део компоненте.

Израда смерница за даљи рад којим би се надлежни орган и индустрија припремили за имплементацију REACH уредбе представља један од главних задатака пројеката, а који се припрема у оквиру треће компоненте.

  1. Унапређена знања и специфичне вештине неопходне за учешће у раду комитета Европске агенције за хемикалије и састанака Комисије Европске уније

Процес приступања ЕУ подразумева веће и активније учешће српских стручњака у раду тела Европске агенције за хемикалије и Комисије ЕУ, надлежним за питања хемикалије. Активности компоненте 4 ће се реализовати кроз радионице током којих ће домаћи стручњаци бити детаљније упознати са радом свих релеватних тела на европском нивоу. Активностима се планира и разматрање додатних могућности и већој укључености српских стручњака у поменутим телима, као и израда детаљних смерница и напомена за практичан рад у свим релевантним телима, што ће бити од великог значаја након приступања ЕУ.


Презентације за преузимање