1. Poboljšan pravni okvir za biocidne proizvode kroz usklađivanje sa uslovima iz Uredbe Evropske unije o stavljanju u promet biocidnih proizvoda i njihovoj upotrebi

Komponentu čine 3 aktivnosti u okviru kojih se vrši procena postojećeg zakonskog okvira u domenu upravljanja biocidnim proizvodima, priprema preporuka za izradu novog zakona o biocidnim proizvodima u skladu sa Uredbom Evropske unije i predloga za određivanje naknada za postupak koji će sprovoditi nadležni organ u pogledu upravljanja biocidnim proizvodima.

  1. Unapređena administrativna praksa upravljanja biocidnim proizvodima

 Drugu komponentu projekta čini 5 aktivnosti usmerenih na unapređenje organizacije upravljanja biocidnim proizvodima. Aktivnosti su usmerene na analizu postojeće organizacije i izradu preporuka za njeno unapređenje. U skladu sa tim proceniće se i trenutni model finansiranja upravljanja biocidnim proizvodima, na osnovu čega će se izraditi dokumenti o održivom finansiranju sistema upravljanja biocidnim proizvodima. Izrada operativne sheme za evaluaciju dosijea biocidnog proizvoda i procena uloge naučnog sektora u tom domenu su deo ove komponente i uvod u rad na aktivnostima treće komponente.

  1. Unapređeni stručni kapaciteti Odeljenja za hemikalije

 Treća,ujedno najzahtevnija komponenta projekta, podrazumeva aktivan rad kroz 7 aktivnosti usmerenih na jačanje institucionalnih kapaciteta kroz radionice i obuke, kao i na izradu smernica za njihov dalji rad. Aktivnosti podrazumevaju izrade programa i materijala za radionice i obuke u oblasti upravljanja i procene rizika hemikalija, sa akcentom na hemikalije koje izazivaju zabrinutost, kao i organizovanje obuka na ovu temu. Pored ovih, procenjuju se potrebe i izrađuju progami za obuke u oblasti upravljanja i procene rizika za biocidne proizvode, što čini značajan deo komponente.

Izrada smernica za dalji rad kojim bi se nadležni organ i industrija pripremili za implementaciju REACH uredbe predstavlja jedan od glavnih zadataka projekata, a koji se priprema u okviru treće komponente.

  1. Unapređena znanja i specifične veštine neophodne za učešće u radu komiteta Evropske agencije za hemikalije i sastanaka Komisije Evropske unije

Proces pristupanja EU podrazumeva veće i aktivnije učešće srpskih stručnjaka u radu tela Evropske agencije za hemikalije i Komisije EU, nadležnim za pitanja hemikalije. Aktivnosti komponente 4 će se realizovati kroz radionice tokom kojih će domaći stručnjaci biti detaljnije upoznati sa radom svih relevatnih tela na evropskom nivou. Aktivnostima se planira i razmatranje dodatnih mogućnosti i većoj uključenosti srpskih stručnjaka u pomenutim telima, kao i izrada detaljnih smernica i napomena za praktičan rad u svim relevantnim telima, što će biti od velikog značaja nakon pristupanja EU.


Prezentacije za preuzimanje